Mokymo programos
Kultūros Paveldo Apsauga Ir Interpretacija
Valstybinis kodas: 621V70001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai:
- Parengti aukštos kvalifikacijos kultūros paveldo apsaugos specialistus bei tyrėjus, gebančius įsilieti į Baltarusijos ir tarptautinius kultūros paveldo apsaugos mokslinius tyrimus bei mokslinius, taikomuosius projektus, sistemos organizavimą bei valdymą, perteikti teorines žinias bei tyrimų rezultatus studentų auditorijai bei plačiajai visuomenei.
- Formuoti kūrybingą ir intelektualią jaunų specialistų kartą (elitą), gebančią inicijuoti ir vykdyti demokratizacijos procesus, formuoti pilietinės visuomenės institutus ir reformuoti Baltarusijos kultūros paveldo apsaugos sistemą pagal tarptautinius ir Europos standartus. Šiam tikslui pasiekti yra skirtas šių uždavinių sprendimas.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
- aukštasis išsilavinimas - humanitarinių ir socialinių mokslų (istorijos, muziejininkystės ir kultūros paveldo apsaugos, menotyros, etnologijos, kultūrologijos, turizmo vadybos, turizmo ir rekreacijos, ekonomikos, teisės) bakalauro/specialisto diplomas;
- vertinamas kandidato bendro išsilavinimo lygis, analitiniai sugebėjimai;
- vertinama motyvacija, sugebėjimai bei polinkis moksliniam-tiriamajam darbui;
- vertinami anglų kalbos vartojimo įgūdžiai pagal aukštosios mokyklos pirmosios pakopos studijų programų keliamus reikalavimus
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. -
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos.
Studijų kalba - rusų, baltarusių; studijos yra skirtos Baltarusijos piliečiams.
5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus).
Studijų programos teorinių studijų dalykai (kreditai):
Istorija, atmintis, tapatumas (4), Kultūros paveldo apsaugos teorija (4), Globalizacijos teorijos įvadas (4), Nacionalinės ir Europos kultūros paveldo apsaugos teisinės sistemos (4), Kultūrinės (socialinės) antropologijos istorija (4), Metodologiniai mokslinių tyrimų pagrindai (4), Istorinės - kultūrinės Europos tapatumo prielaidos (3), Pasirenkami kursai (21).
Iš viso: 48 kreditai.
Moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas:
Semestro darbas (4), Tiriamoji/pedagoginė/archyvinė praktika (8), Magistro darbas (20).
Iš viso: 32 kreditai.
6. Praktikos apibūdinimas (kreditai):
Priklausomai nuo asmeniškai formuojamos specializacijos, magistrantas pasirenka praktikos tipą (8 kreditai):
- mokslinė-tiriamoji praktika, atliekama Baltarusijos ir Lietuvos kultūros paveldo apsaugos, tyrimo ir interpretavimo institucijose;
- kultūros paveldo apsaugos sistemos institucijų valdymo ir administravimo praktika, atliekama atitinkamose Baltarusijos ir Lietuvos valstybinėse institucijose;
- mokslinė/pedagoginė praktika yra organizuojama EHU Kultūros paveldo ir turizmo departamente. Pedagoginės praktikos metu magistrantas rengia specialybės dalykų dėstymo metodiką ir metodinę medžiagą, veda keletą užsiėmimų (paskaitų, seminarų) bakalauro programos klausytojams, tokiu būdu įtvirtina mokslinių tyrimų taikymo, reprezentavimo, pedagoginio-metodinio darbo įgūdžius;
- archyvinė praktika atliekama Baltarusijos ir Lietuvos archyvuose.

7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Baigiamasis magistro darbas.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
Vykdančioji direktorė Alina Juškienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS
Absolventai galės dirbti kultūros paveldo apsaugos ir interpretavimo specialistais bei paveldosaugininkais mokslo tiriamuosiuose institutuose, aukštosiose mokyklose, analitiniuose centruose, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose, valstybinės institucijose, muziejuose, muziejuose - draustiniuose, nacionaliniuose parkuose.Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė


Data 2007 balandžio 3 d.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius Kražių g. 25
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju