Mokymo programos
Agronomija
Valstybinis kodas: 621D72001
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos agronomijos magistrus, turinčius gilių fundamentalių agrobiologijos žinių, gebančius savarankiškai spręsti žemės ūkio mokslines-gamybines problemas, planuoti ir vykdyti agronominius tyrimus ir apibendrinti jų rezultatus, taikyti ir tobulinti cheminės ir fizikinės analizės metodus augalininkystės produkcijos ir dirvožemio kokybės rodiklių nustatymui, gebančius dirbti tiriamąjį, gamybinį, konsultacinį darbą žemės ūkio srityse bei savarankiškai tobulėti.
Studijų programa specializacijų neturi.
Stojantysis turi turėti agronomijos krypties ar kitos biomedicinos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesijos bakalauro kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji agronomijos magistrai studijuoja šiuos privalomuosius teorinius ir taikomuosius dalykus: mokslinių tyrimų planavimas ir analizė, žemės ūkio augalų biologija, augalų agrobiologinis potencialas, augalų patologija, bestuburių zoologija, informacinės technologijos agronomijoje, augalų ir dirvožemio cheminė analizė, dirvožemio bendrieji, specialieji tyrimai ir kartografavimas, tręšimo sistemų analizė. Programoje 11 pasirenkamųjų teorinių ir taikomųjų dalykų.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus agronomijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, turintis agronomijos magistro laipsnį, įgis:
funkcines kompetencijas -
- gebės savarankiškai atlikti augalų produktyvumo elementų bei produkcijos kokybę įtakojančių veiksnių analitinius tyrimus ir priimti inovacinius sprendimus, paremtus šių tyrimų rezultatais;
- gebės formuluoti profesinio, mokslinio darbo problemas ir nustatyti problemų sprendimo strategijas;
- gebės mokslinio-tiriamojo darbo rezultatus diegti praktikoje: integruoti įgytas agrobiologijos žinias į modernizuotą konkurencingą žemės ūkio vystymą, sudaryti ir tobulinti augalų tręšimo ir apsaugos priemonių planus intensyvios bei ekologinės žemdirbystės sistemoms, atsižvelgiant į maisto žaliavų kokybės reikalavimus ir aplinkos taršos mažinimo strategiją žemės ūkyje;
- gebės teikti konsultacijas žemės ūkio veiklos srityje;
pažintines kompetencijas -
- žinos lauko augalų ontogenezės ciklą, agrobiocenozių formavimo ir reguliavimo principus;
- gebės paaiškinti augalų fiziologinių rodiklių optimizavimo galimybes bei morfofiziologinių produktyvumo elementų redukcijos dėsnius;
- gebės aptarti augalų ligas sukeliančius abiotinius ir biotinius veiksnius bei jų kontrolės metodus, bestuburių gyvūnų vaidmenį agroekosistemose, dirvodaros procesuose ir įtaką augalų derliui;
- žinos dirvožemyje vykstančius procesus, gamtinės ir antropogeninės kilmės veiksnius, turinčius įtakos jo genezei, fizikinėms, cheminėms, biologinėms savybėms, ekologinei būklei ir augalų mitybai;
- žinos mokslinių tyrimų metodologiją, kaip sistemiškai tyrinėti ir eksperimentuoti, kaupiant naujas agrobiologijos mokslo žinias, kurios gali prisidėti prie agronominio darbo praktikos tobulinimo, pasirinktos žemės ūkio mokslo šakos eksperimentų planavimo teorinius aspektus ir atlikimo ypatumus;
- žinos informacinių technologijų pritaikymo galimybes moksliniuose agronominiuose tyrimuose;
bendrąsias kompetencijas -
- mokės dirbti atsakingai, savarankiškai, ugdyti savo ir kitų kūrybinį novatoriškumą;
- gebės kritiškai vertinti naujas idėjas ir profesinės veiklos situacijas bei spręsti problemas;
- gebės planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą;
- mokės dalykiškai bendrauti su kolegomis ir kitais asmenimis, sprendžiant mokslinių tyrimų bei gamybines problemas;
Agronomijos magistro kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos žemės ūkio universitete pagal Agronomijos studijų programą.
Norintiems siekti agronomijos magistro kvalifikacijos reikia turėti agronomijos ar biomedicinos mokslų studijų kitų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta kvalifikacija nepripažįstama.
Įgiję agronomijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti mokslinį, konsultacinį bei vadybinį darbą mokslo ir mokymo įstaigose‚ žemės ūkio verslo įmonėse, valstybės valdymo institucijose, formuojančiose žemės ir maisto ūkio plėtojimo strategiją ir taktiką, konsultavimo firmose, plėtoti privatų versle arba tęsti studijas doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju