Mokymo programos
Agroekosistemos
Valstybinis kodas: 621C18003
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa Agroekosistemos skirta rengti ekologijos magistrus, turinčius gilių teorinių agroekologijos, ekologinės ir darniosios žemdirbystės srities žinių, gebančius vertinti ir formuoti sąlygas, darančias įtaką žemės ūkio augalų vystymuisi ir produktyvumui, formuoti racionalias intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų technologijas, vertinti agroekologiniu požiūriu ūkininkavimo poveikį aplinkai ir agroklimatinių veiksnių įtaką agroekosistemoms, organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, dirbti mokslinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įvairiose agrarinio mokslo ir mokymo bei kokybės kontrolės įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, ekologinio maisto žaliavų gamybos ir marketingo bei ekologinio žemės ūkio sertifikavimo sistemose, natūralių išteklių valdymo bei aplinkosaugos srityse, susijusiose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei organizacijose.
Norintiems siekti Ekologijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti agronomijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypčių universitetinių studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba biomedicinos mokslų studijų kitų krypčių pagrindinių universitetinių studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kai yra išklausę bei išlaikę egzaminus agronomijos pagrindų ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 20 kreditų ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos magistrai pagal studijų programą Agroekosistemos studijuoja šiuos gilinamojo lygio bei taikomuosius dalykus: žemės ūkio augalų biologija, mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, augalų ir dirvožemio cheminė analizė, informacinės technologijos agronomijoje, agroekologija ir aplinka, pasėlių bendrijos ir jų tyrimai, piktžolių ekologija, žemės dirbimas ir aplinka, ekologinis žemės ūkis, ir kt.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Agroekosistemos studijų programą, studijas galima tęsti agronomijos bei kitose artimose biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įvairiose žemės ūkio verslo įmonėse, agrarinio mokslo ir mokymo bei kokybės kontrolės įmonėse, natūralių išteklių valdymo bei aplinkosaugos srityse, susijusiose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei organizacijose.

Asmens, įgijusio ekologijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
- gebės apibrėžti augalų produktyvumo elementus ir įtaką produkcijos kokybei darančius veiksnius bei parinkti efektyvias produktyvaus pasėlio formavimo priemones;
- gebės formuoti racionalias intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų technologijas;
- gebės agroekologiniu požiūriu vertinti ūkininkavimo poveikį aplinkai ir agroklimatinių veiksnių įtaką agroekosistemoms;
- gebės parengti mokslinių tyrimų metodiką, vykdyti eksperimentus, atlikti duomenų statistinę analizę, vertinimą ir apibendrinimą.

pažintinės kompetencijos -
- įgis fundamentalių žinių apie agroekosistemas ir produktyvaus pasėlio formavimo priemones;
- žinos įvairių žemdirbystės sistemų funkcinius elementus ir jų valdymą,
- įgis teorinių žinių apie žemės ūkio sistemų konversiją,
- žinos biologinių mokslinių tyrimų metodologiją.

bendrosios kompetencijos -
- mokės kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, naudotis informacijos paieška ir naujausiomis informacinėmis technologijomis;
- gebės tolerantiškai, kritiškai, savikritiškai vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus;
- turės informacijos valdymo, organizavimo, planavimo ir problemų sprendimo gebėjimų;
- gebės nuolatos tobulinti profesinę kompetenciją,
- turės susiformavusius bendravimo ir darbo komandoje įgūdžius.

Ekologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biologijos krypties ekologijos šakos studijų programas.
Norintiems siekti ekologijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti agronomijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypčių universitetinių studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba biomedicinos mokslų studijų kitų krypčių pagrindinių universitetinių studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kai yra išklausę bei išlaikę egzaminus agronomijos pagrindų ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 20 kreditų ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję ekologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį, konsultacinį, vadybinį bei ekspertinį darbą įvairiose agrarinio mokslo ir mokymo įmonėse, augalinių žaliavų kokybės kontrolės ir žemės ūkio verslo įmonėse, ekologinio maisto žaliavų gamybos ir marketingo bei ekologinio žemės ūkio sertifikavimo sistemose, natūralių išteklių valdymo bei aplinkosaugos srityse, susijusiose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei organizacijose, tęsti studijas biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju