Mokymo programos
Energijos inžinerija ir planavimas
Valstybinis kodas: 621E30003
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - rengti specialistus, kurie įgiję žinių, studijuodami bakalauro ir magistrantūros dalykus, galėtų analizuoti, planuoti ir modeliuoti technines sistemas, tirti aprūpinimo energija ir vartojimo sistemas, jų įrenginius ir procesus, taikyti mokslo ir technologijų naujoves projektuojant, planuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint aukštu energijos transformavimo, vartojimo ir valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai pasižyminčias sistemas.
Stojantysis turi turėti energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos arba energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Energijos inžinerijos ir planavimo programa turi dvi specializacijas: energijos inžineriją, skirtą kurti, projektuoti neatsinaujinančių ir atsinaujinančių išteklių kilmės energiją transformuojančias ir naudojančias sistemas ir energetikos planavimą, skirtą planuoti ir projektuoti teritorijų aprūpinimo energija sistemas.
Magistrantūroje studijuojami universiteto nustatytas bendrasis dalykas (moksliniai tyrimai ir inovacijos), studijų krypties dalykai (termodinaminė analizė, energetikos ekonomika, energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė, pastato šilumos rėžimas, procesų ir sistemų integracija, pastatų energinis efektyvumas, energetinių sistemų plėtros galimybių studijos), specializacijų dalykai, du pasirenkamieji dalykai, priklausantys nuo specializacijos, ir vienas laisvai pasirenkamas.
Energijos inžinerijos specializacijoje magistrantai turi du specializacijos dalykus (šilumos mainų modeliavimas, atsinaujinančios energijos sistemos), du pasirenkamus dalykus (optimizacijos teorija ir metodai arba baigtinių elementų metodai ir energijos poreikių vadyba arba cheminė termodinamika) ir vieną laisvai pasirenkamą dalyką.
Energetikos planavimo specializacijoje magistrantai turi du specializacijos dalykus (darnus energetinis planavimas, energetinių sistemų analizė), du pasirenkamus (baigtiniai elementai termomechanikoje arba optimizacijos teorija ir metodai bei energijos poreikių vadyba arba pastatų ūkio valdymas) ir vieną laisvai pasirenkamą.
Studentai atlieka pedagoginę ir mokslinės veiklos praktikas (antrasis semestras).
Į studijų programą įeina keturių etapų magistro darbo modulis. Baigusiam asmeniui suteikiamas energijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Energijos inžinerijos ir planavimo studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Baigus energijos inžinerijos ir planavimo studijų programą studijas galima tęsti energetikos ir termoinžinerijos mokslų krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energijos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą energetikos srityje.
Asmuo, įgijęs energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti su energijos inžinerija siejamų mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti energetinius įrenginius, sistemas, atlikti jų svarbiausių parametrų skaičiavimus, įvertinti tokių sistemų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kt. kokybinius parametrus;
- žinoti energijos inžinerijos krypties mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai, kruopščiai ir greitai dirbti, konstruktyviai bendrauti su kolegomis nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų grupėse, derinti technologines žinias ir įgūdžius su verslo, vadybos, humanitarinių mokslų žiniomis, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir ją perteikti žemesnių pakopų studentams bei kvalifikaciją keliantiems specialistams.
Energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, kuriame vyksta studijos pagal energijos inžinerijos ir planavimo studijų programą.
Norintiems siekti energijos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję energijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, valstybės ir savivaldos institucijose, projektavimo, konsultavimo, naudojimo ir priežiūros įmonėse, kurių veikla siejama su racionaliu, efektyviu, darniu energijos naudojimu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju