Mokymo programos
Edukacinės technologijos
Valstybinis kodas: 621X20003
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, įgijusius ugdymo mokslo ir edukacinių technologijų taikymo sandūroje esančių aktualių žinių bei gebančius jas savarankiškai taikyti naujose situacijose, taip pat gebančius: taikyti informacines komunikacines technologijas mokymo ir mokymosi procesuose, aktualia informacija ir duomenimis grįsti priimamus švietimo sprendimus, tyrinėti edukacinius reiškinius ir tuo pagrindu plėtoti savo žinias, planuoti asmeninę karjerą ugdymo, mokymosi bei technologijų srityse ir jos siekti, būti kompetentingais partneriais bendruose projektuose su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais, specialistais, plėtoti perkeliamuosius gebėjimus ir taikyti juos priklausomai nuo konteksto, bei dirbti tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su informacinių komunikacinių technologijų diegimu ugdymo/mokymosi procesuose mokyklose bei kitose švietimo institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinius tyrimus ir statistinius metodus edukologijoje, edukacines technines mokymo priemones, šiuolaikines edukacines sistemas ir technologijas, žinių valdymą, mokymo kompiuteriais didaktiką ir virtualųjį mokymą, mokyklos vadybos informacines sistemas, mokyklos vadybą, ir taikomuosius studijų dalykus: mokymąsį žinių ir informacinėje visuomenėje, mokymo ir mokymosi psichologiją, švietimo projektų valdymą, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys edukologijos ar jai artimos socialinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja edukologijos ir psichologijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 12 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta, tačiau studijuojant atliekamos praktinės užduotys.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Edukacinių technologijų studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Edukacinių technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su informacinių komunikacinių technologijų diegimu ugdymo/mokymosi procesuose mokyklose bei kitose švietimo institucijose.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti tyrimus, skirtus švietimo ir ugdymo sistemos tobulinimui; teikti konsultacijas taikant informacines komunikacines technologijas mokymo(si) procese; koordinuoti projektus ir būti kompetetingais partneriais bendruose projektuose su kitų mokslo sričių specialistais; dirbti tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su inovatyvių informacinių komunikacinių technologijų diegimu ugdymo/mokymosi procesuose švietimo organizacijose; analizuoti edukacinius-informacinius reiškinius bei procesus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, planuoti, valdyti edukacinių technologijų plėtrą ir vystymą švietimo organizacijoje; vertinti techninių mokymo priemonių tinkamumą edukaciniams tikslams pasiekti ir nustatyti edukacinių procesų efektyvų panaudojimą, taikant šiuolaikines edukacines technologijas;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, kuriant taikomuosius edukacinius multimedijos produktus; atlikti edukacinių sistemų ir socialinių reiškinių kiekybinius, kokybinius ir kiekybinius eduakcinius tyrimus bei jų derinimą, suprantant jų realizavimo metodologinį ir etinį specifiškumą ir įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • žinos ir supras modernių edukacinių technologijų taikymo ugdymui ir mokymuisi principus ir metodus, jų naudojimą nuotoliniam mokymuisi, mokymuisi bendradarbiaujant, elektroniniais ištekliais grįstam mokymuisi būdus ir galimybes;
 • žinos edukacinių technologijų diegimo švietime strategijas ir programas globaliniame, Europos, konkrečios šalies, regiono, mokyklos kontekstuose;
 • žinos ir supras švietimo valdymo informacines sistemas, klasikines ir modernias ugdymo teorijas, edukacinių technologijų poveikį ugdymo teorijų ir sistemų raidai, žinių valdymo koncepcijas, procesus, modelius, žinių valdymo organizavimo principus;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti edukacinių technologijų teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, generuoti idėjas, priimti sprendimus ir spręsti problemas edukacinių ir informacinių komunikacinių reiškinių sanglaudos kontekste;
 • gebės nuolat plėtoti ir reflektuoti įgyjamas žinias bei patirtį, lyginant su savo vertybių sistema bei siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal edukologijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su informacinių komunikacinių technologijų diegimu ugdymo/mokymosi procesuose mokyklose bei kitose švietimo institucijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

  2011-07-20

  Heeey sveiki visi besimėgaujantys vasara būsimi ir jau esami mūsų studentai. Norime Jus informuoti, jog šiuo metu visą naudingą informaciją apie studijas, jų programas, o ypač STOJIMUS ir aktualiausią informaciją būsimiems studentams galite rasti www.smf.ktu.lt internetiniame puslapyje, o kilus klausimams ar tiesiog panorus pasikalbėti apie studentišką gyvenimą KTU, kviečiame visus Jus rašyti mums adresu: [email protected] (NEBIJOKITE IR DRĄSIAI KLAUSKITE VISŲ JUMS RŪPIMŲ KLAUSIMŲ:)Niekas taip puikiai nesupažindins su universitetu, kaip jame besimokantys studentai:) ) Nes tik K a r T U pasieksim geriausią rezultatą:) Jūsų, KTU Socialinių mokslų fakulteto studentų atstovybė SOMSA