Mokymo programos
Informacinių sistemų inžinerija
Valstybinis kodas: 621E15001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Įgyti išsamių informacinių sistemų inžinerijos žinių, išmanyti organizacijų veiklos procesų analizės metodus ir įrankius, įvairias informacinių sistemų analizės ir kūrimo paradigmas, metodus ir įrankius bei geba juos taikyti. Įgyti gebėjimų parengti informacinės sistemos reikalavimų ir informacinę sistemą realizuojančios programinės įrangos projektines specifikacijas, integruoti duomenis bei informacines sistemas, analizuoti metaduomenis ir metamodelius, atlikti taikomuosius tyrimus, taip pat, taikant kompleksinius kriterijus, įvertinti, priimti ir įgyvendinti sprendimus, reikalingus informacinėms sistemoms kurti, eksploatuoti ir plėtoti.
Studijų rezultatai:
Informatikos konceptualių pagrindų supratimas:
 • gebėti apibrėžti ir suformuluoti tyrimo sritį, objektą, sprendžiamą problemą, tikslus, uždavinius;
 • apie kompiuterių prakseologiją;
 • formalizuotai pateikti projektinius sprendimus, apibendrinti tyrimo rezultatus ir parengti darbo rezultatų ataskaitą;
 • pademonstruoti mokslinio tyrimo metodo bei informacinių sistemų (toliau – IS) srities problemų supratimą;
 • Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas:
 • apie organizacijų veiklos modeliavimą;
 • analizuoti ir pagal įvairius kriterijus įvertinti IS ir jas realizuojančioms programų sistemoms sukurti ir plėtoti taikomus požiūrius, metodus, modelius bei įrankius;
 • apie informacinių sistemų reikalavimų analizę ir specifikavimą;
 • sudaryti įvairius koncepcinius IS modelius bei IS realizuojančius programų sistemų projektus bei identifikuoti, analizuoti, vertinti, interpretuoti ir spręsti atitinkamas modeliavimo problemas ;
 • IS projektams valdyti ir jų valdymo problemoms identifikuoti, analizuoti, vertinti, interpretuoti ir spręsti;
 • spręsti su IS kūrimus susijusias problemas;
 • moksliniam tyrimui atlikti;
 • atlikti sukurtų sprendimų eksperimentinį tyrimą;
 • Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas:
 • kurti ir plėtoti įvairias IS taikant įvairius analizės, modeliavimo, specifikavimo, projektavimo bei valdymo metodus;
 • pasirinkti ir efektyviai naudoti IS kūrime naudojamus modeliavimo, projektavimo bei projektų valdymo įrankius bei technologijas;
 • apie IS projektų vadybos technologijas;
 • apie duomenų semantinius modelius;
 • apie IS inžinerijos metodus ir modelius;
 • pademonstruoti supratimą ir nuovokumą pasirenkant bei naudojant metodus ir priemones su IS kūrimu susijusiems sprendimams realizuoti;
 • apie IS programinės įrangos projektavimą;
 • apie metaduomenų analizę ir informacijos portalus;
 • apie žinių inžineriją ir sprendimų išvedimą;
 • apie IS integravimo metodologiją;
 • apie komponentines technologijas informacinėse sistemose;
 • Profesinis kompetentingumas:
 • sistemingai mąstyti analizuojant įvairias situacijas, sprendžiant problemas ir uždavinius;
 • kūrybiškai taikyti įgytas žinias;
 • efektyviai dirbti grupėje, valdyti komandą ir kolektyviai veikti;
 • kvalifikuotai bendrauti su IS specialistais ir kitais žmonėmis;
 • organizuoti savo darbą ir laiką;
 • suprasti ir išaiškinti problemos kokybinius ir kiekybinius aspektus;
 • glaustai pristatyti ir išaiškinti įvairiems klausytojams sprendžiamas problemas, galimus sprendimo būdus, savo tyrimo rezultatus;
 • studijuoti, kad save ugdyti IS inžinerijos srityje;
 • dirbti individualiai su minimalia pagalba;
 • parengti ir pristatyti mokslines publikacijas;
 • įvertinti pasiekimus savo profesinėje srityje ir jais naudotis, laikantis socialinių, etinių ir teisinių normų.
 • Mokymo ir mokymosi veiklos:
  Daugelyje studijų dalykų skaitomos paskaitos, vedamos pratybos arba laboratoriniai darbai. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse. Vienuose dalykuose akcentuojamas projektinis darbas, kituose individualus.
  Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
  Studijų rezultatų vertinimo būdai:
  Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant programos dalykus įvertinami kai atsiskaitoma už semestro praktinius darbus ir/arba laikant egzaminą.
  Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.

  Specializacijos:
  -
  Studento pasirinkimai:
  6 kreditai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
  Studijų programos skiriamieji bruožai:
  -
  Pasidalink Facebook'e

  Kvalifikacijos aprašas

  Profesinės veiklos galimybės:
  Įgiję informacinių sistemų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, informacinių sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose.
  Tolesnių studijų galimybės:
  Baigus Informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių doktorantūros studijų programose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju