Mokymo programos
Metrologija ir matavimai
Valstybinis kodas: 621H14001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių metrologijos, matavimų teorijos ir tyrimo metodų žinių, eksperimento planavimo, vykdymo bei rezultatų analizės įgūdžių, gebančius dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matavimų inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: matavimų automatizavimą ir matavimo sistemas, metrologiją ir matavimų metodologiją, ir taikomuosius studijų dalykus: elektrinių ir neelektrinių dydžių matavimą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Matavimų inžinerijos (matavimo rezultatų apdorojimą, neardomosios kontrolės ir introskopijos metodus, įterptines sistemas matavimo technikoje, matavimo keitiklius ir jutiklius).
2. Taikomosios metrologijos (fizikinius-cheminius matavimus ir metrologinį aprūpinimą, programinę įrangą metrologijoje, teisinę ir industrinę metrologiją).
3. Ultragarsinės medžiagotyros (techninės diagnostikos metodus ir sistemas, skaitinius inžinerijos metodus, akustiką, ultragarsinius keitiklius).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Metrologijos ir matavimų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Metrologijos ir matavimų studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti matavimų inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matavimų inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matavimų inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju