Mokymo programos
Medijų filosofija
Valstybinis kodas: 621V50002
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, įgijusius fundamentalių medijų filosofijos srities žinių, suprantančius studijuojamos disciplinos raidą ir sąsajas su kitais mokslais, gebančius analizuoti ir kritiškai įvertinti studijuojamos srities tekstus, formuluoti medijų filosofijos srities argumentus bei problemas, sukurti komparatyvistinę analizės perspektyvą, palyginti įvairių kultūrų medijas remdamasis integruojančia filosofijos mokslo tradicija, bei darbuotojus, suprantančius visuomenės ir medijų sąveikos pobūdį, gebančius modeliuoti medijų socialines bei kultūrines pasekmes, prognozuoti medijų raidą, savarankiškai priimti sprendimus ir dirbti rinkos sąlygomis bei tiriamąjį, pedagoginį darbą medijų analizės ir kūrimo srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filosofijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: audiovizualinio meno estetiką, šiuolaikines medijų teorijas, virtualumą ir tikrovę, kompiuterijos filosofiją, ir taikomuosius studijų dalykus: vaizdą ir žodį medijose, medijų kultūrą ir visuomenę, oralumą ir raštą, medijų antropologiją ir archeologiją, techninių sistemų fenomenologiją, hiperteksto mediją, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 17 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Medijų filosofijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Medijų filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti filosofijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, pedagoginį darbą medijų analizės ir kūrimo srityse.
Asmuo, įgijęs filosofijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti tiriamojo ir taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Filosofijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti filosofijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti filosofijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję filosofijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, pedagoginį darbą medijų analizės ir kūrimo srityse.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju