Mokymo programos
Fizika
Valstybinis kodas: 621X13035
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti dalyko pedagogikos, fizikos magistrus, mokytojus. Jos tikslas - parengti plataus profilio, aukštos kvalifikacijos dalyko pedagogikos, fizikos magistrus, kurie būtų įvaldę teorines dalyko žinias ir taikomuosius edukologinius gebėjimus; gilinti ir plėsti pažinimą fizikos ir edukologijos mokslų kryptyse bei suteikti moksliniam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių; sudaryti sąlygas jaunimui įgyti mokslinių tyrimų ir studijų vienove pagrįstą išsilavinimą; išugdyti gebėjimą ir poreikį kelti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijos orientuotos į analitinę taikomąją veiklą ir keliančios profesinę kvalifikaciją. Tai tarpkryptinė magistrantūra. Studijuoti pagal šią programą gali asmenys, bakalauro lygiu išklausę bendrosios fizikos, aukštosios matematikos, pedagogikos bei fizikos didaktikos kursus. Neišklausiusiems edukologijos, hodegetikos bei fizikos didaktikos kursų, skiriamos papildomos studijos.
Būsimieji dalyko pedagogikos, fizikos magistrai, mokytojai studijuoja 15 dalykų: pagilina ir praplečia fizikos, edukologijos bei fizikos didaktikos žinias. Magistrantai studijuoja gilinamuosius dalykus: kvantinių sistemų teoriją, fazinius virsmus, medžiagų tyrimo metodus, pernešimo reiškinius, supažindinami su šiuolaikinės fizikos problemomis ir kt.; taikomuosius dalykus: statistinį modeliavimą ir analizę, naujausias technologijas fizikos mokymo procese, fizikinių reiškinių kompiuterinį modeliavimą ir kt. Skiriamas tinkamas dėmesys pedagogikos teorijai, ugdymo psichologijai, švietimo vadybai, šiuolaikinėms ugdymo sistemoms ir technologijoms, mokslinio tyrimo metodologijai ir kt. Kai kurie programos dalykai yra pasirenkami alternatyviai. Skiriami kreditai pasirinktam mokslo tiriamajam darbui.
Praktika atliekama aukštosios mokyklos aplinkoje. Jos tikslas - ugdyti profesinę (pedagoginę, dalykinę) ir mokslinę kompetenciją. Praktikantai, vadovaujami patyrusių dėstytojų, dirba fizikos laboratorijose, atlieka individualias užduotis, veda praktinius užsiėmimus, rengia mokslinius projektus bei pranešimus. Praktikos trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu, prilygstančiu specializuotų aktualių fizikos mokslų problemų studijoms, kuriose magistrantai atskleidžia gebėjimus atlikti tiriamąjį darbą, pateikti gautus rezultatus. Rengdami magistro darbą, magistrantai įgyja nemažą mokslinio darbo patirtį. Baigusiajam suteikiamas dalyko pedagogikos, fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus fizikos dalyko pedagogikos, magistro studijų programą studijas galima tęsti fizinių, socialinių mokslų sričių doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dalyko pedagogikos, fizikos magistro, mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštesniųjų klasių fizikos mokytoju, dėstytoju gimnazijose, kolegijose, kitose aukštosiose mokyklose, įvairiose švietimo bei mokslo institucijose, valstybinėse bei komercinėse struktūrose.
Dalyko pedagogikos, fizikos magistras, mokytojas turi būti orientuotas į dalykinio ir profesinio pasirengimo tamprų ryšį bei vienovę, turi įgyti pakankamų fizikos, bei edukologijos žinių ir kompetencijų. Asmuo, įgijęs dalyko pedagogikos, fizikos magistro, mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti profesinėje veikloje dalykines žinias, įsigilinti į pedagoginius reiškinius ir edukacines veikas, naujas mokslo teorijas, mokymo metodus ir technologijas, kurti naujas žinias ir jomis paremtas kompetencijas; atpažinti naujas problemas, teoriškai jas analizuoti bei planuoti sprendimų strategijas; stebėti fizikinius vyksmus, planuoti ir savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą, susieti eksperimentinius rezultatus su teoriniais modeliais; argumentuotai paaiškinti tyrimų rezultatus, daryti išvadas; parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos fizikinėms problemoms spręsti; naudotis informacinėmis technologijomis; kurti ir analizuoti profesinėje veikloje naudojamų fizikinių reiškinių modelius; atlikti pedagoginei veiklai reikalingus taikomuosius darbus, kritiškai vertinti ir taikyti naujas teorines ir praktines naujoves
- - žinoti specialiųjų fizikos dalykų koncepcijas bei dėsningumus, jų plėtotes ir taikymus, išmanyti mokslinio tyrimo metodologiją, edukologiją, universitetinę bei fizikos didaktiką, matematikos ir informatikos priemones, jų naudojimą fizikos reiškinių analitiniam ir skaitiniam aprašymui bei modeliavimui, nusimanyti apie naujas ir reikšmingas mokslinių tyrimų ir plėtros problemas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir studentais (mokiniais); spręsti kiekybinius ir kokybinius uždavinius ir tais atvejais, kai vertinimus reikia daryti turint ne visą būtiną informaciją; naudoti informacines technologijas teksto, grafinei informacijai ir duomenims apdoroti, registruoti ir saugoti; plėtoti ir taikyti dalykines koncepcijas ir principus, identifikuoti, derinti ir realizuoti savo ir kitų poreikius bei vaidmenis, siekti nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją
Dalyko pedagogikos, fizikos magistro, mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti dalyko pedagogikos, fizikos magistro, mokytojo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fizikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję dalyko pedagogikos, fizikos magistro, mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštesniųjų klasių fizikos mokytoju, dėstytoju, mokslo darbuotoju gimnazijose, kolegijose, kitose aukštosiose mokyklose, įvairiose švietimo bei mokslo institucijose, valstybinėse bei komercinėse struktūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju