Mokymo programos
Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba
Valstybinis kodas: 621H17002
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilių fundamentinių aplinkos procesų ir inžinerijos žinių, suvokiančius pramonės technologijų poveikį aplinkai, gebančius diegti ir administruoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas, tvarkyti aplinkosaugos dokumentaciją pramonės įmonėse, įgyvendinti švaresnės gamybos sprendimus, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus, dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį ir vadybinį darbą pramonės įmonių aplinkosaugos vadybos ir švaresnės gamybos srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos magistrai studijuoja: aplinkos apsaugos technologijas, švaresnę gamybą, poveikio aplinkai vertinimą, aplinkos apsaugos politiką, teisę ir ekonomiką, aplinkosaugos vadybą, ekologinį projektavimą ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Aplinkos apsaugos vadybos ir švaresnės gamybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Aplinkos apsaugos vadybos ir švaresnės gamybos studijų programa skirta asmenims, turintiems aplinkos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį ir vadybinį darbą pramonės įmonių aplinkosaugos vadybos ir švaresnės gamybos srityse.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti pramonės darnumo tyrimus; teikti konsultacijas aplinkosauginio efektyvumo didinimo srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į pramonės poveikio aplinkai mažinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti aplinkos vadybos sistemas; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aplinkosauginiam efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias poveikio aplinkai mažinimo ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias darnios plėtros ir jai giminingose srityse bei jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus aplinkosauginio efektyvumo srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje aplinkosauginėje ir pramonės plėtros veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant pagrindinių darnios plėtros sričių (aplinkosaugos, ekonomikos ir socialinės saugos) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bendrosios inžinerijos krypties aplinkos inžinerijos šakos studijų programas.
  Norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį ir vadybinį darbą pramonės įmonių aplinkosaugos vadybos ir švaresnės gamybos srityse.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju