Mokymo programos
Verslumo edukologija
Valstybinis kodas: 621X20020
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti verslumo edukologus - darbuotojus, gebančius vykdyti visuomenės bei įvairių socialinių grupių švietimą ir konsultavimą, siekiant skatinti darnios visuomenės raidos principais pagrįstą verslumą kaip žmogaus asmeninį ir dalykinį potencialą, laiduojantį aktyvią veiklą besikeičiančioje aplinkoje.
Stojantysis turi turėti socialinių ar humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems edukologijos pagrindų, studijų programoje numatyti 5 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: pedagogika, ugdymo sistemos, raidos psichologija, ugdymo technologijos, teisės pagrindai.
Būsimieji verslumo edukologai studijuoja 11 studijų dalykų: ugdymo filosofiją, inovacijų vadybos psichologiją, žmoniškųjų išteklių valdymą, andragogikos teorijas, edukologinių tyrimų metodologiją, ugdymo strategijas ir modeliavimą, finansų valdymą, strateginį projektų valdymą, verslumą elektroninėje erdvėje, ES darbo rinkos ir gyventojų užimtumo teisinį reglamentavimą, žinių ekonomiką.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslumo edukologijos studijų programą studijas galima tęsti edukologijos ir kitose socialinių mokslų srities doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti pedagoginį darbą bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, kolegijose, universitetuose, profesinio konsultavimo ir karjeros centruose, darbo biržose, organizacijų personalo mokymo centruose.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo strategiją bei karjeros galimybes, identifikuoti ir apibrėžti klientų problemas ir poreikius, orientuojantis į optimalių konsultavimo metodų parinkimą, ugdytis įgimtas ir įgytas savybes, leidžiančias novatoriškai mąstyti ir aktyviai bei rizikingai veikti; paversti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius kitiems reikalinga ir paklausia produkcija / paslauga, kuriant pridėtinę vertę, rinkti ir analizuoti informaciją iš įvairių šaltinių, savarankiškai organizuoti ir atlikti tyrimus, panaudojant mokslinės analizės metodus, taikant įgytą mokslinio darbo patirtį, atlikti aktualių rinkos poreikių ir būklės segmentų analizę, naudotis informacinės paieškos sistemomis, virtualios aplinkos ir informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, taikyti optimalius konsultavimo metodus;
- žinoti Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose akcentuojamas kompetencijas bei jų apibrėžtį, ugdymo kaip proceso ypatumus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslumo edukologijos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti socialinių ar humanitarinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslumo edukologu nėra pripažįstami.
Baigę verslumo edukologijos studijų programą ir įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, kolegijose ir universitetuose, profesinio konsultavimo ir karjeros centruose, darbo biržose, organizacijų personalo mokymo centruose, verslo inkubatoriuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju