Mokymo programos
Taikomoji metrologija
Valstybinis kodas: 621H14002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių elektrinių ir neelektrinių matavimų metrologinės įrangos, metrologijos ir matavimų teorijos bei šiuolaikinių matavimo metodų ir priemonių žinių, taip pat įgūdžių panaudoti inžinerinę aparatinę ir programinę įrangą bei informacines technologijas metrologiniams uždaviniams spręsti, gebančius dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matavimų inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: metrologiją ir matavimų teoriją, programinę įrangą metrologijoje, ir taikomuosius studijų dalykus: teisinę metrologiją, elektrinių ir neelektrinių dydžių matavimą, matavimų apdorojimą patikroje ir kalibravime, matavimo priemonių projektavimą, gamybą ir priežiūrą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 13 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu susipažįstama su su organizacijos struktūra ir valdymu, veiklos rūšimi, gaminių (paslaugų) asortimentu, darbo organizavimu, konkurencine aplinka, įvertinamas organizacijos techninis lygis, inovacijų įgyvendinimas, analizuojami organizacijos išoriniai ryšiai, renkama medžiaga baigiamajam darbui parengti, esant galimybei atliekami eksperimentiniai tyrimai ir ekperimentai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios metrologijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Taikomosios metrologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti matavimų inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas, socialines normas ir santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matavimų inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matavimų inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju