Mokymo programos
Ekonomika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653L10002
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Šiaulių fakultete. Studijų programa skirta rengti ekonomistus, kurie gebėtų fiksuoti, planuoti, tirti, vertinti, prognozuoti įmonės ekonomines veiklas, organizuoti ir modeliuoti jas pagal verslo pobūdį, valdyti įmonės ekonominę informaciją, priimti ekonomiškai pagrįstus sprendimus, numatyti įmonių efektyvumo didinimo galimybes ir įvertinti įvairios paskirties projektų finansinį aprūpinimą ir efektyvumą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vakarų Lietuvos verslo kolegiją sąlygas.
Busimieji ekonomistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalbą, ekonominę statistiką, vadybos pagrindus, aukštąją matematiką, informatiką, kalbos kultūrą, filosofiją, sociologiją, tiriamųjų darbų pagrindus; dalykus kvalifikacijai pasiekti: įmonės ekonomiką, apskaitos pagrindus, mikro-makroekonomiką, finansų teoriją, įmonės veiklos planavimą, kainodarą, teisės pagrindus, mokesčių sistemą, auditą, regionų ekonomiką, bankininkystę, investicijų ekonomiką, Europos integracijos įvadą, logistiką ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
Ekonominė analizė: ekonominę analizę, verslo ekonominį vertinimą, ekonometriją ir valstybinį ekonomikos reguliavimą;
Finansai: finansų pagrindus, finansinę analizę, valstybės finansus, finansų rinkas ir institucijas.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 40 dalykų.
Studentai atlieka tris praktikas: pažintinę, mokomąją ir priešdiplominę praktiką. Bendra praktikų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įmonių ekonominės veiklos analizės, prognozės, modeliavimo, apskaitos, kainodaros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigus studijų programą, suteikiamas ekonomikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ekonomisto profesinė kvalifikacija.
Baigus ekonomikos studijų programą, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, ekonomikos studijų krypties universitetinių studijų programas.
Ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti ekonomistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonomistu ir jam giminingą darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomisto kvalifikaciją, turi:
gebėti tirti ir vertinti ūkio subjekto arba jo padalinio ūkinę, finansinę, investicinę veiklą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje (padaliniuose), optimaliai subalansuoti prognozuojamus ūkio subjekto arba jo padalinio materialiuosius, darbo, finansinius, investicinius poreikius ir esamus išteklius, teikti pasiūlymus ekonominės krypties pasirinkimo, gamybos plėtojimo, veiksmingo ir racionalaus išteklių naudojimo klausimais, kontroliuoti biudžeto vykdymą, užtikrinti ūkio subjekto arba jo padalinio veiklos kokybę, analizuoti kainodaros pokyčius, sudaryti verslo planus bei kontroliuoti jų vykdymą ir kt.
žinoti Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės norminius aktus, reglamentuojančius pasirinktą ūkio subjekto veiklos kryptį, susijusią su veiklos planavimu, apskaita, finansinės, investicinės veiklos vertinimu, nustatyti kapitalo vertę;
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai ir kultūringai bendrauti su kolegomis ir klientais, greitai organizuoti savo darbą.
Norintiems siekti ekonomisto kvalifikacijos būtina turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vakarų Lietuvos verslo kolegiją sąlygas.
Įgiję ekonomisto kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekonomistu ir jam giminingą darbą privačiose ar valstybinėse įmonėse bei jų padaliniuose, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose, investicijų valdymo įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju