Mokymo programos
Lenkų filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612U20001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Lenkų filologijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos lenkų filologijos specialistus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti pagrindinius lenkų kalbos dėsnius, struktūrą, funkcijas, literatūros laikotarpius bei sąsajas, bendrus Lenkijos ir Lietuvos istorinius ir kultūrinius bruožus, kurti įvairių rūšių tekstus lenkų kalba, taikant atitinkamas teksto kūrimo strategijas, analizuoti, referuoti, versti ir redaguoti įvairių rūšių ir stilių tekstus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Minimalus išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš lietuvių kalbos, užsienio kalbos ir istorijos brandos egzaminų įvertinimų ir kitos kalbos (užsienio arba gimtosios) metinio pažymio.
Pagrindiniai studijų dalykai: šiuolaikinė lenkų kalba; lenkų kalbos gramatika; lenkų kalbos istorija; polonistinių studijų įvadas; lenkų literatūros istorija; Lenkijos civilizacijos bruožai; užsienio kalba; bakalauro darbo seminaras; akademinis rašymas; retorika.
Yra galimybė per pasirenkamuosius dalykus rinktis lenkų kalbos, lenkų literatūros arba vertimo specializaciją ir labiau gilintis į kalbą ir kalbotyrą, literatūrą arba literatūrinių ir techninių tekstų vertimo problemas.
Numatyta kelių rūšių praktika: vertimo pagrindai ir mokomoji praktika (120 val.) bei lenkų kalbos dialektologinė praktika (120 val.) ar lenkų kalbos ir literatūros mokymo praktika (120 val.). Profesinei praktikai (vertimo, pedagoginei, redagavimo, bibliotekinei) skirta 160 val., studentas pasirenka praktikos pobūdį.
Studijos baigiamos bakalauro baigiamojo darbo gynimu. Įvykdžius programą ir apgynus baigiamąjį darbą suteikiamas lenkų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lenkų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgiję lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėjais, ekskursijų vadovais, administratoriais, redaktoriais įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose, institucijose, susijusiuose su tarptautiniu (ypač - Lietuvos ir Lenkijos) bendradarbiavimu, taip pat įvairiose verslo ir gamybos srityse, kur reikalaujama gerų lenkų kalbos žinių ir gebėjimų.
Asmuo, įgijęs lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją, turėtų mokėti lenkų kalbą C1/C2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, gebėti kurti įvairių rūšių tekstus lenkų kalba, taikydamas atitinkamas teksto kūrimo strategijas, analizuoti ir referuoti, versti ir redaguoti įvairių rūšių ir stilių tekstus, vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti reikiamą medžiagą įvairiuose informacijos šaltiniuose, taikyti įgytas kalbos žinias ir suformuotus praktinio ir mokslinio darbo įgūdžius profesinėje veikloje.
Absolventas turėtų žinoti lenkų kalbos gramatiką, vertimo strategijas, kalbotyros pagrindus, lenkų ir lietuvių literatūrą, kultūrą, istorijos pradmenis.
Taip pat turėtų mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti; būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lenkų filologijos studijų programas.
Priimami ir tie, kas lenkų kalbą jau moka, ir tie, kas jos nesimokė. Pirmame ir antrame kurse studijos diferencijuojamos: pradedantieji mokosi atskiroje grupėje.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lenkų filologijos specialistu nėra pripažįstami;
Įgiję lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėjais, ekskursijų vadovais, administratoriais, redaktoriais įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose, susijusiose su tarptautiniu (ypač - Lietuvos ir Lenkijos) bendradarbiavimu, taip pat įvairiose verslo ir gamybos srityse, kur reikalaujama gerų lenkų kalbos žinių.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju