Mokymo programos
Kultūros istorija ir antropologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612V34001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti istorijos bakalaurus aukštos kvalifikacijos, plataus humanitarinio išsilavinimo kultūros istorikus ir antropologus, reikalingus Lietuvos kultūros ir švietimo sistemai, žinančius modernias sociokultūrinės istorijos ir kultūros antropologijos teorijas bei tyrimo metodikas, šiuolaikinę istorijos didaktiką , teorines žinias bei praktinius, mokslo tiriamuosius įgūdžius, reikalingus darbui kultūros istorijos, socialinės istorijos tyrimo bei taikymo srityje, profesinę kompetenciją plėsti, gilinti ir atnaujinti žinias bei gebėjimus per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kultūros istorijos ir antropologijos specialistai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: ekonomikos teoriją, etikos pagrindus, filosofijos įvadą, kalbos kultūrą, politologijos įvadą ir kt., bei specialybinius dalykus: civilizacijų istorijos pagrindus, Lietuvos kultūros istorijos pagrindus, Europos civilizacijos istorijos įvadą, Lietuvos sociokultūrinės istorijos įvadą, Lietuvių etnografiją bei etnologijos ir kultūrinės antropologijos įvadą, Lietuvos etninių ir tautinių mažumų istoriją ir kultūros antropologiją ir kt.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: kultūrinis turizmas, sociokultūrinė istorija.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, kultūros istoriko ir antropologo kvalifikacija.
Baigus istorijos bakalaurantūros, kultūros istorijos ir antropologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros bei specialiųjų profesinių studijų programose.
Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kultūros istorikais ir antropologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istorijos bakalauro, istoriko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kultūros istorijos ir antropologijos, etnologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs istorijos bakalauro, istoriko kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti istorinius – antropologinius, etnologinius tyrimus – istoriografijos bei šaltinių paiešką, juos analizuoti, sisteminti bei vertinti, suvokti istorijos mokslo ir taikomųjų istorijos sričių (paveldosaugos, kultūrinio turizmo, muziejininkystės ir kt.) ryšį, komunikuoti raštu bei žodžiu, analitiškai mąstyti, savarankiškai gilinti žinias;
- žinoti kultūros istorijos, istorinės antropologijos ir etnologijos pamatines koncepcijas ir metodologijas, istorijos didaktiką;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Istorijos bakalauro, istoriko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kultūros istorijos ir antropologijos studijų programą.
Norintiems siekti istorijos bakalauro, istoriko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kultūros istorijos ir antropologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję istorijos bakalauro, istoriko kvalifikaciją asmenys gali dirbti istorinius tyrimus atliekančiose institucijose, paveldosaugos sistemoje, bendrojo lavinimo mokyklose, muziejuose, archyvuose, kultūrinio turizmo srityje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju