Mokymo programos
Biologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C10001
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ekologijos ir aplinkotyros bakalaurus, ir gamtos bei biologijos dalyko mokytojus, gebančius dirbti bendrojo lavinimo mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimųjų ekologijos ir aplinkotyros mokytojų studijų programoje yra bendrojo lavinimo dalykai: filosofijos įvadas ir gamtos mokslų filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalbos vartosenos tobulinimas, socialinės atsakomybės ugdymas; studijų pagrindų dalykai: botanika ir mikologija, zoologija, aukštoji matematika, bendroji fizika, citologija ir histologija, geomorfologija ir geografijos pasirenkamieji dalykai, bendroji ir neorganinė chemija, biogeografija, bendroji ekologija, Lietuvos geografija, organinė chemija, mikrobiologijos pagrindai, biologinė chemija, augalų fiziologija, bendroji genetika, žmogaus anatomija ir fiziologija, evoliucijos teorija ir kt.; specialiojo lavinimo dalykai: aplinkos fizika, ekologinių duomenų analizė, meteorologija ir klimatologija, bendrijų ekologija ir agroekologija, ekologinė kartografija ir topografija, klimatologija ir vandenų ekologija, aplinkos chemija, globalinė ekologija, žmogaus ekologija ir aplinkosauga, gyvūnų ekofiziologija, IT ekologijoje, kursinis darbas. Į šių dalykų grupę įeina ir ugdymo sistemos, didaktika ir hodegetika, bendroji ir socialinė psichologija, raidos ir edukacinė psichologija, sveikatos ugdymas, dalyko didaktika, kursinis darbas, profesinės veiklos praktika ir bakalauro baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas universiteto ir kitų mokslo įstaigų specializuotose laboratorijose laboratorinių darbų metu bei lauko praktikų metu gamtoje ir pedagoginės praktikos mokykloje. Pedagoginių praktikų metu (trukmė - 20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, gamtos ir biologijos mokymo įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu ir baigiamuoju bakalauro darbu arba dalyko egzaminu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti ekologijos ir aplinkotyros, biologijos ir kitų biomedicinos mokslų srities magistrantūroje.
Gamtos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologo darbą.
Asmuo, įgijęs biologo bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti spręsti pagrindines organizacines, kūrybines, mokslines ir pedagogines problemas biologijos, ekologijos, gamtos apsaugos bei panašaus profilio srityse, savarankiškai ištirti, išanalizuoti bei paaiškinti įvairias problemas, susijusias su biologija, taikydamas šiuolaikinius mokslinio tyrimo ir analizės metodus;
- žinoti naujausią mokslinę ir techninę literatūrą bei kitus šiuolaikinės informacijos šaltinius;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstami
Įgiję biologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinių tyrimų institutuose, aplinkos apsaugos sistemoje, taip pat biologijos mokytoju.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju