Mokymo programos
Ekologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C18001
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ekologus, gebančius savarankiškai nustatyti ekologines ir aplinkosaugos problemas, įvertinti, pagrįsti ir pasiūlyti jų sprendimo būdus, atlikti mokslinius tyrimus, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis ir duomenų bazėmis bei rengti analitinę medžiagą ir mokslinius darbus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: specialybės ir užsienio kalbas, informatiką, evoliucijos teorijos pagrindus, aplinkosaugos teisę ir specialybinius dalykus: organinę chemiją, aukštąją matematiką, bendrąją biochemiją, ekologiją, fiziką ir kt.
Vykdoma mokomoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekologijos studijų programą, studijas galima tęsti ekologijos ir aplinkotyros magistrantūros studijų programose.
Ekologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ekologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologo darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai analizuoti ir nustatyti ekologines ir aplinkosaugos problemas ir argumentuoti pateikiamas išvadas ir sprendimus, naudotis ekologinių duomenų bazėmis, vykdyti mokslinius tyrimus bei projektus, pritaikyti šiuolaikiškas aplinkosaugos technologijas;
- žinoti ekosistemų funkcionavimo ir raidos dėsningumus, ekologines ir aplinkosaugos problemas, tyrimų metodologiją, naudojamas aplinkosaugos technologijas;
- mokėti dirbti su informacinėmis sistemomis ir aplinkosaugos technologijomis, organizuoti tyrimus ir savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologu nėra pripažįstami
Įgijęs ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityje, pramonėje, įvairiose su ekologinių problemų sprendimu susijusiose agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose bei valstybinėse aplinkosaugos sektoriaus įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju