Mokymo programos
Kino studijos
Valstybinis kodas: 612W43003
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa siekiama rengti aukštos kvalifikacijos, atitinkančius tarptautinius standartus kinotyrininkus - plataus profilio audiovizualinio meno specialistus, išmanančius kino istoriją, šiuolaikinės audiovizualinės kultūros ir medijų meno specifiką, raidos dėsnius ir gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti kino, televizijos ir fotografijos meninės raiškos procesus bei gebančius teorines ir praktines žinias taikyti profesinėje srityje (dirbant kino istorikų ir kritikų, kino industrijos specialistų, kultūros vadybininkų, pedagogų ir kt. darbus).
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Kinotyros studijų programa yra pritaikyta aukštos kvalifikacijos kinotyrininkams rengti. Pati gausiausia jos dalis - Studijų programos pagrindų dalykai. Daugiausiai valandų šios grupės dalykų tarpe tenka šiems kursams: Televizijos ir kino meno kūrimo pagrindai, Nebylusis kinas, Lietuvos kino istorija, Visuotinės dramaturgijos istorija. Didelę programos specialaus lavinimo dalykų dalį sudaro nauji autoriniai kursai iki šiol nedėstyti nei vienoje aukštojoje mokykloje. Jie skirti aktualiems kino ir audiovizualinės kultūros diskursams pristatyti bei reikšmingiems kino raidoms etapams analizuoti ir kino analizės įgūdžiams lavinti (Kino teorija ir metodologija, Nebylusis kinas, Nacionalinės kinematografijos, Dokumentinis kinas, Šiuolaikinio kino kryptys ir pan.).
Numatyta profesijos praktika (iš viso 10 kreditų per 4 studijų metus).
Audiovizualinio meno (kinotyros) bakalauro studijos baigiamos tiriamojo pobūdžio baigiamuoju bakalauro darbu, kuris yra viešai ginamas. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas audiovizualinio meno (kinotyros) bakalauro laipsnis
Baigus kinotyros studijų programą, studijas galima tęsti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir kitų universitetų humanitarinių ir socialinių mokslų sričių magistrantūrose (menotyros, žurnalistikos, kultūros vadybos, kultūros istorijos, medijų filosofijos ir pan.).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kinotyrininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybingą darbą, reikalaujantį kino istorijos žinių, kino ir audiovizualinio meno šiuolaikinių procesų išmanymo bei kino industrijos bendrųjų principų išmanymo. Pagrindinės profesijos, reikalaujančios kinotyrininko kvalifikacijos būtų šios: kino kritiko ir istoriko; neformalaus ugdymo srities specialisto; kino ir audiovizualinio meno (kultūros) projektų vadybininko; filmų platintojo ir rodytojo; multifunkcinio šiuolaikinės kultūros centro kuratoriaus ar specialisto; TV ir radijo laidų redaktoriaus; reklamos agentūrų projektų vadovo, koordinatoriaus.
Asmuo, įgijęs audiovizualinio meno bakalauro (kinotyrininko) kvalifikaciją, turi:
- gebėti kaupti, sisteminti ir tikslingai naudoti naujas profesines žinias ir įgūdžius tiriamojoje ir praktinėje veiklose;
- sklandžiai, argumentuotai ir taisyklingai raštu bei žodžiu analizuoti ir vertinti Lietuvos ir pasaulio kino ir audiovizualinio meno objektus, reiškinius ir procesus;
- suvokti ir aiškinti aktualias audiovizualinio meno problemas bendrame kultūros ir meno bei visuomenės gyvenimo raiškos kontekste;
- rengti ir administruoti kino ir audiovizualinės srities kultūrinius ir edukacinius projektus.
- žinoti nacionalinio bei pasaulinio kino, televizijos, fotografijos istoriją ir jos raidą;
- žinoti šiuolaikinio kino ir audiovizualinės kultūros procesų tyrinėjimo ir vertinimo metodus ir gebėti juos taikyti;
- generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo galimybių.
Audiovizualinio meno bakalauro (kinotyros) kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vienintelėje Lietuvos aukštojoje mokykloje, vykdančioje studijas pagal kinotyros studijų programą.
Norintiems siekti kinotyrininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kinotyrininko kompetencijos reikalaujantį darbą nėra pripažįstami.
Įgiję audiovizualinio meno bakalauro (kinotyrininko) kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros, mokslo įstaigose, informacijos apie kino meną ir industriją kaupimo ir skleidimo institucijose, kūrybinių industrijų sektoriuje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju