Mokymo programos
Kompiuterizuotas mokymas
Valstybinis kodas: 621E14003
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių žinių apie kompiuterių techninę bei programinę įrangą, kompiuterių tinklus, internetines technologijas, informacinės visuomenės paslaugas ir gebančius visa tai plačiai taikyti mokymo procese; gebančius projektuoti, diegti ir aptarnauti šiuolaikines mokymo įstaigų informacines ir kompiuterizuoto mokymo sistemas, kompiuterizuoti mokymo dalykus, kurti mokinių savikontrolės ir žinių vertinimo priemones, dirbti tiriamąjį, projektavimo ir programavimo darbą informacinių technologijų srityje, pedagoginį darbą švietimo bei mokslo įstaigose bei centruose, siekti mokytojo, metodininko ar eksperto kategorijų mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, duomenų struktūras ir algoritmų analizę, mokomųjų multimedija sistemų kūrimą, ir taikomuosius studijų dalykus: algoritmus ir objektinį programavimą, bendravimo technologijas, duomenų bazes ir informacijos sistemas, elektroninio mokymo priemones ir technologijas, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Asmenys, netenkinantys studijų programoje numatytų specialiųjų reikalavimų priimamiesiems, papildomai dar studijuoja informatikos inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso 20 kreditų).
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Kompiuterizuoto mokymo studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ir fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Kompiuterizuoto mokymo studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti informatikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo ir programavimo darbą informacinių technologijų srityje, dirbant su kompiuterizuotu mokymu susijusį pedagoginį darbą švietimo bei mokslo įstaigose bei centruose.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas informacinių technologijų srityje, elektroninio mokymo klausimais; koordinuoti projektus, orientuotus į elektroninį mokymą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės kurti šiuolaikines informacines ir kompiuterizuoto mokymo sistemas mokymo įstaigoms, diegti informacinių technologijų pasiekimus ir naujoves, diegti ir eksploatuoti mokymo sistemų programinę ir technologinę įrangą;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti kompiuterizuoto mokymo procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką kompiuterizuoto mokymo efektyvumui;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias šiuolaikinių informacinių ir kompiuterizuoto mokymo sistemų projektavimo, elektroninio mokymo medžiagos perteikimo, interaktyviųjų ir intelektualiųjų mokymo bei bendravimo technologijų žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias kompiuterizuoto mokymo ir jam giminingose srityse ir jas pritaikyti atliekant taikomuosius tyrimus profesinėje veikloje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus profesinėje veikloje; plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kompiuterizuoto mokymo srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo ir programavimo darbą informacinių technologijų srityje, pedagoginį darbą švietimo bei mokslo įstaigose bei centruose, siekti mokytojo, metodininko ar eksperto kategorijų mokyklose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju