Mokymo programos
Lyderystė ir pokyčių vadyba
Valstybinis kodas: 621N61001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Lyderystės ir pokyčių valdymo magistrantūros studijų programa orientuota suteikti vertingų papildomų lyderiavimo ir vadovavimo praktinių ir teorinių žinių aukščiausiosios ir viduriniosios grandies vadovams, bei viešojo sektoriaus administravimo darbą dirbusiems ir vadovaujamojo darbo karjeros siekiantiems asmenims, įgalinant juos įgytas žinias taikyti politikos formavimo, sprendimų priėmimo procesuose, šios politikos įgyvendinime Lietuvoje, užsienio valstybėse, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų institucijose.
Stojantysis į šią programą turi būti baigęs universitetines pagrindines studijas ir turėti 3 metų administracinio darbo viešajame arba privačiame sektoriuje, bendruomenių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų veikloje patirtį (patirtis įrodoma atitinkamomis pažymomis) bei atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems vadybos ir viešojo administravimo pagrindų, studijų programoje numatyti 3 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: ekonomika, vadyba ir viešojo administravimo pagrindai.
Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja 11 studijų dalykų: lyderystę, elito teorijas, žmogiškųjų išteklių vadybą, organizacijų teorijas, viešųjų organizacijų ir valstybinių institucijų marketingą, derybas ir įtakojimą, pokyčių valdymą, naująją viešąją vadyba, valdymo reformas ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Lyderystės ir pokyčių valdymo magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti vadybos ir administravimo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijose.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti kelti organizacijų ir viešojo sektoriaus plėtros tikslus tiek nacionaliniu tiek ES lygmeniu, mokėti tuos tikslus paversti valdymo strategijomis ir gebėti jas įgyvendinti, savo planavimo, organizavimo ir vykdymo įgūdžius taikyti pagal specifinius sektoriaus plėtros poreikius, parinkti situacijai adekvačius ir veiksmingus planavimo ir organizavimo metodus
- žinoti ES institucijų veiklą, ES vykdomas politikas ir institucijų integracinio bendradarbiavimo galimybes įvairiuose viešojo administravimo sektoriuose, personalo valdymo, jo atrankos ir motyvavimo sistemas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Lyderystės ir pokyčių valdymo magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti viešojo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešojo administravimo magistro kvalifikacijos reikalaujantį darbą nėra pripažįstami.
Baigę Lyderystės ir pokyčių valdymo programą ir įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį gali dirbti įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijose taip pat vadovaujamą darbą visų lygių viešojo sektoriaus institucijose bei privataus verslo struktūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju