Mokymo programos
Verslo ekonomika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653L17001
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ekonomistus gebančius analizuoti, vertinti, planuoti, prognozuoti ir kontroliuoti ūkio subjekto veiklą.
Stojantysis turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas.
Būsimieji ekonomistai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: psichologiją, verslo užsienio kalbą, darbo ir civilinę saugą; studijų krypties dalykus: mikro/makroekonomiką, buhalterinę apskaitą, verslo mokesčius, finansus, finansų rinkas, vadybą, rinkodarą, dokumentų valdymą, teisę, informacines technologijas, statistiką, taikomąją matematiką, projektų valdymą, specialybės kalbą, verslo planavimą, tarptautinę ekonomiką, investicijų ekonomiką, valdymo apskaitą, įmonės veiklos analizę, verslo statistiką, įmonės auditą ir kontrolę, kompiuterizuotą verslo valdymą, verslo sprendimų matematinius modelius, ekonometriją.
5 procentai studijų programos apimties skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 32 dalykai.
Praktinės studijos vyksta profesinės veiklos praktikų metu (verslo projektai, įmonės veiklos modeliavimas, baigiamoji profesinės veikos praktika). Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigus studijų programą suteikiamas ekonomikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo ekonomikos studijų programą ir įgijus ekonomikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų programas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs ekonomikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti tirti ir vertinti ekonominę verslo aplinką, analizuoti tyrimų duomenis ir ekonominę informaciją, reikalingą valdymo sprendimams priimti, įvertinti ūkio subjekto arba jo padalinio ūkinę, finansinę, investicinę veiklą, optimaliai subalansuoti prognozuojamus ūkio subjekto materialiuosius, darbo, finansinius, investicinius poreikius ir esamus išteklius bei teikti siūlymus ekonominės krypties pasirinkimo, gamybos plėtojimo, veiksmingo išteklių naudojimo ir kitais ekonominės veiklos klausimais, sudaryti rinkodaros ir verslo planus bei kontroliuoti jų vykdymą;
- žinoti Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės norminius aktus, reglamentuojančius atitinkamą ūkio subjekto veiklos sritį, susijusią su veiklos planavimu, apskaita, analize, finansinės, investicinės veiklos vertinimu, nustatyti kapitalo vertę;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Ekonomikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti kolegijose.
Norintiems siekti ekonomikos profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio, būtina turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas.
Įgijus ekonomikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima dirbti ekonomistu ar jam giminingą darbą verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose, investicijų valdymo įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju