Mokymo programos
Apskaita ir auditas
Valstybinis kodas: 621N40001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos "Apskaita ir auditas" tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos vadybos ir verslo administravimo (įstojus nuo 2010 metų - apskaitos) magistrus, kurie galėtų spręsti apskaitos ir audito problemas. Absolventai:
- supras fundamentalias finansinės ir valdymo apskaitos teorijas, išorės ir vidaus audito, finansinės analizės principus;
- gebės, taikydami modernius metodus, apskaityti ūkio subjektų turtą, nuosavybę ir įsipareigojimus; parengti finansines, mokestines, statistines ataskaitas; įvertinti ūkio subjekto finansinę būklę;
- supras valdymo apskaitos, finansinės analizės, audito, apskaitos principus Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse;
- gebės taikyti tarptautinius apskaitos standartus, tarptautinius vidaus audito standartus, tarptautinius Valstybinio audito standartus, tarptautinius nepriklausomo audito standartus;
- gebės taikyti apskaitos, analizės, vidaus bei išorės audito, finansinio planavimo ir prognozavimo metodus;
- gebės dirbti ne tik Lietuvos versle, bet ir tarptautinėse rinkose;
- gebės įvertinti profesinės etikos ir atsakomybės principų reikšmę apskaitos ir audito darbe, suprasti valdymo ir sprendimų priėmimo procesą, laikytis teisės aktų, komercinės paslapties reikalavimų, bendravimo ir bendradarbiavimo principų;
- įgis mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, reikalingus praktiniame darbe (rašant įvairaus pobūdžio ataskaitas ir pranešimus) ar tęsiant studijas doktorantūroje bei dirbant pedagoginį ar metodinį darbą.
Į studijas konkurso tvarka priimami aukštųjų mokyklų Vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos krypčių bakalaurai, taip pat kitų krypčių bakalaurai, kurie yra įvykdę pagrindinių apskaitos dalykų reikalavimus. Nestudijavę reikalingų dalykų turi galimybę iki stojimo į magistrantūrą papildomai studijuoti atitinkamus dalykus.
Pagrindiniai studijų dalykai:
"Finansinės apskaitos teorija ir praktika";
"Valdymo apskaitos teorija ir praktika";
"Audito teorija ir praktika";
"Įmonių veiklos analizė".
Praktika atskirai nenumatyta. Pagrindiniai praktinės veiklos metodai nagrinėjami per užsiėmimus.
Magistrantai rašo magistro darbą. Darbo rengimas trunka visą studijų laikotarpį. Įstojusiesiems paskiriami vadovai, kurie nuolat teikia konsultacijas. Antro ir trečio semestrų pabaigoje magistrantai pateikia ataskaitas apie baigiamojo darbo rengimo eigą. Visas magistro darbas pateikiamas ketvirto semestro pabaigoje.
Sėkmingai apgynusieji magistro darbą gali tęsti studijas Vadybos ir verslo administravimo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijų programos "Apskaita ir auditas" absolventas geba įvertinti ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis kitiems darbuotojams, atlikti mokslinius tyrimus apskaitos srityje, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su vadovaujamo kolektyvo darbu, įvertinti įmonės veiklos perspektyvas, rinkti ir apdoroti finansinę informaciją, rengti finansines ataskaitas, atlikti auditą.
Apskaitos ir audito specialistai gali dirbti buhalteriais, auditoriais, analitikais. Jie turi:
Išmanyti informacijos šaltinius, informacijos paskirtį ir naudojimą;
Mokėti klasifikuoti išlaidas;
Žinoti produkcijos savikainos kalkuliavimo metodus;
Mokėti panaudoti finansinius ir nefinansinius veiklos vertinimo rodiklius;
Taikyti veiklos analizės metodus;
Gebėti analizuoti veiksnius, kurių įtakoje formavosi įmonės gamybinės ūkinės veiklos rezultatai;
Apskaičiuoti mokumo, pelningumo, pinigų srautų, veiklos efektyvumo ir kitus rodiklius bei įvertinti jų reikšmes;
Mokėti objektyviai įvertinti įvairių rodiklių pokyčius;
Gebėti tinkamai planuoti auditą;
Žinoti audito įrodymų rinkimo būdus;
Gebėti įvertinti pobalansinius įvykius;
Mokėti tinkamai naudotis ekspertų ir kitų auditorių paslaugomis.
Apskaitos ir audito specialistai turi turėti tokias savybes: sąžiningumą, nepriklausomumą, analitinį mąstymą, komunikabilumą.
Reikalingas žinias galima įgyti tik universitetuose.
Norintieji siekti apskaitos ir audito kvalifikacijos turi turėti Vadybos ir verslo administravimo arba Ekonomikos bakalauro diplomą arba kitų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį, jeigu jie yra išklausę pagrindinius apskaitos dalykus. Turintieji kitos programos bakalauro diplomą ir nestudijavę reikalingų dalykų privalo iki stojimo į magistrantūrą būti išklausę reikalingus apskaitos dalykus ir išlaikę tų dalykų egzaminus.
Programos absolventai gali dirbti visų ūkio šakų subjektuose ir valstybinėse institucijose buhalteriais, auditoriais, analitikais, konsultantais, vadybininkais. Norintieji dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą gali tęsti studijas doktorantūroje arba savarankiškai gilinti žinias ir profesinius įgūdžius.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju