Mokymo programos
Dalykinė (teisės) kalba
Valstybinis kodas: 621T93001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Dalykinės (teisės) kalbos studijų programos tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės kalbos specialistus, galinčius dirbti vertėjais, konsultantais, pareigūnų padėjėjais Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų institucijose, nacionalinėse valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, advokatų, notarų, vertimų biuruose ar savarankiškai, savo profesinėje veikloje taikysiančius kalbotyros ir teisės žinias bei gebėjimus, reikalingus analizuojant, verčiant, rengiant, redaguojant ir interpretuojant teisės aktus bei įvairius teisinius tekstus užsienio (anglų arba vokiečių) ir lietuvių kalbomis.
Studijų programa skirta humanitarinių ir socialinių mokslų srities universitetinių studijų absolventams, įgijusiems ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gerai mokantiems anglų arba vokiečių kalbą. Geros užsienio kalbos žinios (C1 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) yra būtinos norint kvalifikuotai analizuoti įvairių sričių teisės tekstus, todėl visi kandidatai laiko užsienio (anglų arba vokiečių) kalbos stojamąjį egzaminą.
Dalykinės (teisės) kalbos magistrantūros studijų programa yra tarpdisciplininė, integruojanti kalbotyros ir teisės studijas. Programos turinį sudaro teorinės studijos ir moksliniai tyrimai. Teorinių studijų dalykai suskirstyti į privalomuosius ir pasirenkamuosius. Privalomieji dalykai (dalykinės kalbos teorija, terminologija, įvairių teisės sričių - baudžiamosios, baudžiamojo proceso, civilinės, civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos, konstitucinės ir administracinės, tarptautinės ir ES teisės - kalba, gretinamoji gramatika, lietuvių kalbos kultūra) suteikia teisės kalbos specialistui būtinų žinių ir gebėjimų. Pasirenkamieji dalykai (bendravimo psichologija, diskurso analizė, leksikografija, sutarčių rengimas, teisinis argumentavimas ir kt.) leidžia individualizuoti studijas, įgyti papildomų teisės ir kalbotyros žinių bei gebėjimų. Mokslinius tyrimus sudaro mokslo tiriamasis darbas (2-3 sem.) ir magistro baigiamasis darbas (4 sem.).
Formuojamos anglų ir vokiečių kalbos specializacijos grupės, dalis dalykų dėstoma anglų arba vokiečių kalba.
Profesinė praktika nenumatyta.
Studijos baigiamos magistro darbo gynimu. Studentui, įvykdžiusiam programą ir apgynusiam magistro baigiamąjį darbą, suteikiamas dalykinės kalbos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Dalykinės (teisės) kalbos absolventai gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dalykinės kalbos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vertėjo, konsultanto, pareigūnų padėjėjo darbą, susijusį su teisės aktų ir įvairių rūšių teisinių tekstų analize, referavimu, rengimu, aiškinimu, vertimu ir redagavimu Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų institucijose, nacionalinėse valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, advokatų, notarų, vertimų biuruose ar savarankiškai.
Dalykinės (teisės) kalbos studijų programos absolventai turėtų gebėti:
" lyginti ir vertinti skirtingų valstybių teisės sistemas, visuomeninių santykių reguliavimą, politinį, socialinį ir ekonominį gyvenimą oficialiose ir neoficialiose komunikacinėse situacijose,
" suprasti, analizuoti, referuoti, kurti ir redaguoti įvairių rūšių teisinius tekstus užsienio (anglų arba vokiečių) ir lietuvių kalbomis,
" raštu ir žodžiu versti iš užsienio (anglų arba vokiečių) kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą,
" gretinti užsienio (anglų arba vokiečių) ir lietuvių kalbų gramatines sistemas,
" integruoti ir generuoti naujas idėjas ir naujus sprendimus,
" reikšti savo požiūrį į keliamą problemą ir jį pagrįsti bei apginti,
" argumentuotai raštu ir žodžiu išdėstyti savo idėjas referatuose, pranešimuose, diskusijose,
" savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikydami teorinius principus praktikoje,
" atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, dirbti savarankiškai ir komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti,
" išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus,
" nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų.
Dalykinės kalbos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dalykinės kalbos studijų programą.
Norintiems siekti dalykinės kalbos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia baigti humanitarinių ar socialinių mokslų srities pirmosios pakopos universitetines studijas ir įgyti ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dalykinės (teisės) kalbos specialistu nėra pripažįstami
Absolventai galės dirbti vertėjais, konsultantais, pareigūnų padėjėjais ES ir tarptautinių organizacijų institucijose, nacionalinėse valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, advokatų ir notarų biuruose, teismuose, vertimų biuruose ar savarankiškai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju