Mokymo programos
Vokiečių kalbotyra
Valstybinis kodas: 621Q10004
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos vokiečių kalbotyros specialistus, gebančius spręsti teorines ir praktines lingvistikos problemas, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, apibrėžti sąvokas, formuluoti hipotezes, orientuotis vokiečių kalbotyros raidos procesuose, taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, atlikti empirinius tyrimus aprašant vokiečių ir lietuvių kalbų struktūras.
Vokiečių kalbotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Kandidatai turi mokėti vokiečių kalbą bent C1 lygiu pagal Bendruosius Europos metmenis. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Nefilologinių programų absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą.
Vokiečių kalbotyros magistro studijų programą sudaro bendrosios kalbotyros ir vokiečių kalbotyros disciplinų blokai. Bendrosios kalbotyros blokui priklauso privalomieji (Bendroji kalbotyra, Semantika, Lingvistinė pragmatika ir Kalbų tipologija) ir pasirenkamieji (Sociolingvistika, Taikomoji kalbotyra, Lyginamoji indoeuropiečių kalbų gramatika ir kt.) dalykai. Vokiečių kalbotyros privalomųjų dalykų bloką sudaro Vokiečių kalbotyros raida (nuo seniausių laikų iki XX a.) ir Dalykinės kalbos teorija. Be to, studijuojantiems siūlomi pasirenkamieji dalykai, pvz., Vokiečių kalbos teorinė gramatika, Vokiečių kalbos modalumo raiška, Vokiečių kalbos teksto lingvistika. Vokiečių kalbotyros bloko dalykai dėstomi vokiečių kalba.
Iš viso programoje pasirenkamiesiems dalykams skirti 24 kreditai. Studentai renkasi 8 dalykus iš 23.
Specializacijos ir praktika studijų programoje nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos (nuo 2010 m. - lingvistikos) magistro kvalifikacinis laipsnis.
Vokiečių kalbotyros studijų programos absolventai studijas gali tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities doktorantūroje, dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo ir studijų institucijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lingvistikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą institutuose ir universitetuose. Vokiečių kalbotyros studijų programos absolventai gali taip pat dirbti teisinėse ir valstybinėse institucijose (kalbininkais ekspertais ir konsultantais).
Programą baigęs absolventas gebės lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, žinos vokiečių kalbotyros raidos procesus, gebės taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, formuluoti hipotezes ir dirbti savarankišką mokslinį tiriamąjį darbą.
Programos absolventas turi žinoti, kaip apibrėžti sąvokas, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti tyrimų duomenis; išmanyti vokiečių ir lietuvių kalbos tyrinėjimų mokslinę problematiką, kalbos tyrimų metodologijas.
Programos absolventas turėtų gebėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, generuoti kūrybines idėjas; suvokti ir vertinti mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą.
Lingvistikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti lingvistikos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Kandidatai, stojantys į Vokiečių kalbotyros studijų programą turi mokėti vokiečių kalbą bent C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Nefilologinių programų absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vokiečių kalbotyros specialistu nėra pripažįstami.
Vokiečių kalbotyros magistro programos absolventai gali dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą institutuose ir universitetuose, taip pat teisinėse ir valstybinėse institucijose, viešųjų ryšių sektoriuje, reklamos agentūrose, radijo, televizijos, kitose medijų institucijose, leidyklose ir redakcijose, daryti karjerą tose srityse, kur reikia gebėjimų kritiškai mąstyti, pagrįsti savo nuomonę, bendrauti su partneriais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju