Mokymo programos
Baltų regioninės studijos
Valstybinis kodas: 628U04001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

- Jungtinės Greifsvaldo ir Vilniaus universitetų magistrantūros studijų programos tikslas: rengti aukštos kvalifikacijos filologus, išmanančius ir gebančius tirti baltakalbio regiono kalbų, literatūrų, konfesijų, visuomeninės veiklos, politikos, ekonomikos specifiką. Pasiekus šį tikslą, studijų metu įgytos žinios ir gebėjimai galės būti pritaikyti tiriant, aprašant ir vertinant tiek kitus Baltijos jūros regiono kraštus, tiek kitus regionus.
- Priimami humanitarinį išsilavinimą turintys kandidatai. Filologijos universitetinių studijų absolventai, įgiję bakalauro laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą, priimami be stojamojo egzamino ir papildomų sąlygų. Kitų studijų krypčių absolventai laiko stojamąjį egzaminą.
Būtina mokėti vokiečių kalbą (C1 lygmuo pagal "Bendruosius Europos kalbų metmenis") ir stojant Lietuvoje pateikti tai įrodantį dokumentą. Kandidatai, stojantys Vokietijoje, pateikia lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
- Studijuojami tematiškai tarpusavyje susiję 9 moduliai, suskirstyti į tris sritis: a) Kalba ir visuomenė, b) Literatūra ir visuomenė ir c) Regionistika. Gilinamasi į tokias pagrindines temas: Kalba visuomenės kontekste, Dvikalbystė ir antrosios kalbos įsisavinimas, Tarpkultūrinė komunikacija, Vertimo strategijos (a sritis); Šiuolaikinės literatūros diskursai visuomenėje, Poetika ir estetika kaip komunikacijos veiksnys, Lietuvių ir latvių literatūros Europos kontekste, Vertimo kritika, Literatūra ir nacionalinė istorija (b sritis); Politika ir literatūra, Politinės minties istorija literatūros kūriniuose, Regiono konfesinė, politinė ir ekonominė specifika (c sritis). Pirmo kurso studijos vykdomos Vokietijoje, antro kurso - Lietuvoje. Dėstoma vokiečių ir lietuvių kalbomis.
- Praktika Literatūrinis vertimas ir renginio planavimas bei moderavimas (300 val.) vykdoma Greifsvaldo universitete.
- Studijos baigiamos magistro baigiamojo darbo gynimu Vilniaus universitete. Įvykdžius studijų programą ir apgynus magistro baigiamąjį darbą suteikiamas baltistikos magistro laipsnis.
- Įgyti gebėjimai leis programos absolventams tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

- Greifsvaldo ir Vilniaus universitetų jungtinės magistrantūros studijų programos Baltų regioninės studijos kvalifikacijas įgiję absolventai reikalingi šioms profesinėms sritims: regionistikai, kalbos ir kultūros politikai, leidybai, žurnalistikai, tarpkultūrinių projektų vadybai ir pan.
- Absolventai gebės tirti šiuolaikinius kalbos ir literatūros procesus, analizuoti raiškos ypatumus bei juos veikiančius veiksnius (politikos, kultūros, ekonomikos) platesniame - regiono ir Europos kontekste; tirti baltakalbio regiono ir Vokietijos kultūrinius ryšius; analizuoti kalbų ir tarmių bei sociolektų vartojimą, dvikalbystės ir daugiakalbystės reiškinius, tautinių mažumų kalbinę situaciją ir kt., identifikuoti problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus; kritiškai vertinti kalbos vartojimo ir plėtotės politiką daugiakultūrėje visuomenėje, pateikti moksliniais tyrimais grindžiamus jos formavimo ir įgyvendinimo siūlymus; aiškiai, išsamiai, nuosekliai dėstyti savo tyrimų išvadas žodžiu ir raštu, pagrįsti jas patikimais argumentais; pristatyti savo analitinius darbus humanitarinių mokslų srities specialistų auditorijai ir visuomenei.
- Absolventai išmanys moderniosios sociolingvistikos teoriją, jos socialines ir politines dimensijas; žinos literatūros diskursų dėsningumus ir komunikacijos priemones, supras literatūros vaidmenį politikoje ir jos svarbą daugialypei visuomenės raidai; bus susipažinę su baltakalbio regiono politikos, ekonomikos, socialinės raidos tendencijomis ir supras jų įtaką kalbos ir literatūros plėtotei; bus susipažinę su baltakalbio regiono ir Vokietijos kultūriniais ryšiais; žinos sociolingvistikos, literatūros, vertimų tyrimų metodologijos principus ir metodus bei jų taikymo profesinėje veikloje sąlygas.
- Absolventai turi būti komunikabilūs, mokėti kalbų, gebėti moderuoti diskusijas ir renginius.
- Baltistikos magistro kvalifikacija įgyjama tik universitetuose.
- Minimalus išsilavinimas, reikalingas šiam kvalifikaciniam laipsniui siekti, yra humanitarinių studijų bakalauro laipsnis.
- Įgyti gebėjimai leis programos absolventams tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje, dirbti mokslinį darbą Lietuvoje ir užsienyje, dirbti mokslo, kultūros, švietimo, kalbos ir kultūros politikos srityse, žiniasklaidoje, leidyboje, bendradarbiauti tarpkultūriniuose ir tarptautiniuose projektuose, dirbti kultūrinių mainų organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju