Mokymo programos
Bibliotekų ir informacijos centrų vadyba
Valstybinis kodas: 621P11001
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa parengs kvalifikuotus bibliotekų ir informacijos centrų vadovus bei vadybininkus, gebančius formuoti ir komunikuoti bibliotekų bei informacijos centrų ilgalaikes strategines veiklos programas atsižvelgiant į kompleksinius aplinkos pokyčius; organizuoti bibliotekų ir informacijos centrų veiklą racionaliai panaudojant turimus išteklius; atlikti mokslinius tyrimus ir panaudoti jų rezultatus formuojant informacinės veiklos tobulinimo alternatyvas; diegti bibliotekų ir informacijos centrų veiklos naujoves atsižvelgiant į šiuolaikinių vartotojų poreikius.
Studijuoti priimami asmenys, baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį. Komunikacijos ir informacijos krypties bibliotekininkystės ir informacijos specialybės bakalaurai priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus. Stojančiųjų į magistro studijas bibliotekininkystės ir informacijos specialybės bakalaurų baigiamojo darbo vertinimas turėtų būti ne žemesnis, kaip 8 (aštuoni) balai.
Studentai studijuoja strateginį valdymą, informacijos organizacijų veiklos vertinimą, šiuolaikines bibliotekininkystės tendencijas, mokslinių tyrimų metodologiją, bibliotekų paslaugų rinkodarą, ryšių su visuomene vadybą, informacijos organizacijų finansinių išteklių valdymą, skaitmeninių bibliotekų valdymą, vartotojų informacinį ugdymą, komandoje įgyvendina bibliotekų ir informacijos centrų vadybos projektą. Atliekama Bibliotekų ir informacijos centrų vadybos mokslo tiriamoji praktika, kuriai skiriama 160 val. Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiems studijų programą suteikiamas bibliotekininkystės ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijų programa skirta rengti bibliotekininkystės ir informacijos specialistus, gebančius valdyti bibliotekas ir informacijos centrus arba jų struktūrinius padalinius.
Baigę studijų programą studentai gebės įvertinti kompleksinių aplinkos veiksnių įtaką bibliotekų ir informacijos centrų veiklai ir atsižvelgdami į tai nustatyti strateginius veiklos prioritetus; formuoti ilgalaikes strategines veiklos programas taikydami viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo metodiką; komunikuoti institucijų veiklos strategijas bei rezultatus valdžios institucijoms, žiniasklaidai ir visuomenei; organizuoti informacinę veiklą; vadovauti ir organizuoti darbuotojų komandos darbą; vertinti bibliotekų ir informacijos centrų veiklą ir panaudoti vertinimo rezultatus veiklos tobulinimui; sudaryti institucijų metinius finansinius planus; rengti projektų sąmatas; formuoti ir tobulinti darbo užmokesčio sistemą vadovaujamoje institucijoje; atlikti informacijos vartotojų bei paslaugų tyrimus ir pasinaudoti jų rezultatais tobulinant institucijos veiklą; diegti informacinės veiklos naujoves.
Baigusiems studijų programą suteikiamas bibliotekininkystės ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija įgijama baigus antros pakopos studijas universitetinėje aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju