Mokymo programos
Anglistika
Valstybinis kodas: 621Q34001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos anglų literatūros, kalbotyros ir kultūros specialistus darbui mokslinėje ir švietimo srityje bei platesnėje visuomenės literatūrinės ir kultūrinės komunikacijos srityje: literatūrinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje, leidyboje, literatūros ir kultūros vadybos institucijose, gebančius orientuotis šiuolaikinių anglistikos studijų erdvėje, savarankiškai plėsti, gilinti ir atnaujinti žinias, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje. Stiprinamas dėmesys studentų kūrybingumui, informacinės kultūros ugdymui, mokslinių tyrimų sąveikai, o studijų programa dera su tarptautiniais standartais.
Stojantieji į anglistikos magistrantūros studijas turi būti baigę universitetines nuosekliąsias pagrindinės pakopos studijas, apgynę bakalauro darbą ir įgiję ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Konkursinis balas skaičiuojamas ir eilė sudaroma pagal VU taikomus bendruosius reikalavimus. Kadangi visi dalykai dėstomi anglų kalba, stojantiesiems būtina labai gerai mokėti anglų kalbą. Neanglistinių studijų absolventai stodami pateikia anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą/pažymėjimą (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, ALTE).
Programą sudaro plečiamosios ir gilinamosios teorinės studijos bei moksliniai tyrimai. Numatyti trys dalykų blokai: literatūra, kultūra ir kalbotyra, kurie tenkina studentų poreikius įgyti bendrų ir specializuotų žinių ir gebėjimų jas taikyti anglų kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų srityse. Beveik visi kalbotyros ir literatūros dalykai yra gilinamieji (XX a. anglų romanas: nuo modernizmo iki postmodernizmo, Kontrastyvinė gramatika, modalumas, Veiksmažodžio kategorijos), o kultūros studijos yra plečiamosios (Medijų studijos ir tekstas, Kanados studijos). Kai kurie dalykai yra tarpdisciplininiai (pvz. Politinis diskursas, Kultūros studijos ir tekstai). Interaktyvių paskaitų ir seminarų metu studentai aktyviai dalyvauja diskusijose, rengia pranešimus, rašo referatus dėstytojo siūlomomis bei pačių pasirinktomis temomis.
Profesinė praktika nenumatyta.
Studijos baigiamos magistro darbo gynimu. Įvykdžiusiems studijų programą ir apgynusiems magistro darbą studentams suteikiamas anglistikos magistro laipsnis.
Sėkmingai baigusieji šias magistrantūros studijas gali toliau studijuoti humanitarinių mokslų doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglistikos magistrantūros absolventų darbo rinka yra ne tik akademinė sritis (literatūros, kultūros ir kalbotyros moksliniai tyrimai, literatūros ir kalbos dalykų dėstymas aukštosiose mokyklose), bet ir praktinis įgytų žinių pritaikymas (literatūros rengimas publikuoti, tvarkymas ir išsaugojimas, vertimas, terminologija, leksikografija, tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir bibliotekose bei įvairiose kitose valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose. Vilniaus universitetas nuo seno turi didžiausią šalyje mokslinį potencialą, pajėgiausią infrastruktūrą ir tinkamiausią aplinką šiai nedidelei, tačiau svarbiai darbo rinkos daliai tenkinti, todėl į ją aptariamoje studijų programoje yra tikslingai orientuojamasi. Su šia darbo rinkos dalimi studijų programa siejasi per humanitarinių mokslų krypties doktorantūros studijas. Vilniaus universitetas yra pagrindinis šios krypties doktorantūros centras Lietuvoje.
Anglistikos magistro kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose.
Šios studijų programos absolventų įgyjamos kvalifikacijos taip pat yra tinkamos ir platesnei anglistikos studijų specialistų profesinės veiklos sričiai - darbui plačiajai visuomenei skirtos literatūros leidyklose; mokslinėje, profesinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje; taip pat literatūros grožinių ir mokslinių tekstų vertėjo veiklai. Platesniosios darbo rinkos darbdavių interesus atitinka programos absolventų įgyti analitiniai bei interpretaciniai gebėjimai, plačios žinios apie literatūros funkcionavimo kultūroje šiuolaikinius ir istorinius kontekstus, kritinis mąstymas ir erudicija, taip pat studijų programos teikiamos specialiosios kvalifikacijos - gebėjimas kurti mokslinius ir profesinius tekstus.
Programa tenkina studentų poreikius įgyti bendrų ir specializuotų žinių ir gebėjimų jas taikyti anglų kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų srityse.
Siekiant studijų programos tikslų ugdomi studentų gebėjimai spręsti teorines ir praktines problemas pasitelkiant kritinį ir loginį mąstymą; aktyviai dalyvauti moksliniame, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime; naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (kalbotyros seminaruose naudojama kompiuterinės lingvistikos tyrimo metodika, mokoma diegti skaitmenines informacijos technologijas savo profesinėje veikloje ir naudoti jas sisteminant kalbos duomenis, analizuojant gautus rezultatus); numatyti sprendimo strategiją ir siūlyti galimus sprendimo būdus; plėtoti savarankiško mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus: rinkti ir sisteminti empirinę literatūros ir kalbos duomenų informaciją, analizuoti ir sintetinti teorines pozicijas, rašyti vidutinės ir didelės apimties mokslinius tekstus; lyginti skirtingų kultūrinių epochų ir socialinių grupių literatūrinės ir rašytinės raiškos bruožus bei mąstymo ypatumus; pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje arba tolimesnėje mokslinėje veikloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju