Mokymo programos
Informacijos sistemų vadyba
Valstybinis kodas: 621P10001
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos programos tikslas rengti aukščiausios kvalifikacijos profesionalus, gebančius sėkmingai dirbti organizacijų informacijos sistemų planavimo, projektavimo, diegimo, aptarnavimo ir valdymo srityse.
Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį. Komunikacijos ir informacijos krypties bakalaurai priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus. Asmenys, baigę kitas studijų kryptis priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus ir stojamąjį egzaminą
Pagrindinius studijų dalykai: Informacijos sistemos ir duomenų bazės; Informacijos ir žinių vadyba; Mokslo tiriamasis darbas; Informacinių sistemų auditas; Informacijos sistemų projektavimas; Informacinė ir modelinė sprendimų priėmimo parama; Procesų vertinimas ir gerinimas; Intelektinės nuosavybės teisė; Vadybos informacinės sistemos. Praktika nenumatyta.
Mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiai plėtojami nuosekliai studentus įtraukiant į mokslo tiriamąjį darbą jau nuo pirmojo semestro ir baigiant magistrinio darbo rengimu ketvirtajame semestre
Baigę magistrantūros studijas absolventai gali tęsti studijas atitinkamoje doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kvalifikacija reikalinga Informacijos sistemų vadybininko profesijai, kurią įgijęs jis gebės atlikti organizacijų informacijos ir žinių valdymo, informacijos procesų sisteminę analizę, įvertinti organizacijos informacijos sistemas, nustatyti reikalavimus naujai informacijos sistemai įgyti arba esamai patobulinti, organizuoti informacijos sistemos planavimą ir projektavimą, diegimą ir aptarnavimą, prognozuoti, nustatyti ir įvertinti informacijos sistemos darbo problemas, atsakyti už informacijos sistemos veiksmingą veikimą, duomenų saugumą ir vientisumą.


- Svarbiausios kompetencijos:
- funkcinės kompetencijos:
Absolventas baigęs šią magistrantūros studijų programą gebės taikyti informacijos ir komunikacijos, informatikos, o taip pat kitų mokslų žinias organizacijų informacijos sistemų organizavimui, valdymui, administravimui tobulinti; mokės rengti informacijos sistemų vadybos planus ir organizuoti jų įgyvendinimą; atlikti priešprojektinę situacijos analizę, parengti informacinės sistemos specifikaciją ir projektą bei juos įgyvendinti kompiuterinėmis priemonėmis; analizuoti ir specifikuoti informacinius poreikius; projektuoti žmogaus ir kompiuterio sąveiką: konceptualizuoti sąveiką, analizuoti naudotojus, analizuoti poreikius ir formuluoti reikalavimus, vertinti sąveiką; projektuoti sprendimų paramos informacines sistemas; atlikti informacinių sistemų vertinimus.
- pažintinės kompetencijos:
Absolventas turi žinoti ir suprasti Informacijos ir žinių visuomenės lemiamus pokyčius visuomenėje, informacinių technologijų poreikį ir poveikį besikeičiančioms verslo, socialinio, kultūros ir kt. visuomeninio gyvenimo sritims, svarbiausius efektyvaus informacinių ir ryšių technologijų išteklių valdymo aspektus; informacijos svarbą, informacijos sistemų ir informacinių technologijų funkcijas versle; Informacijos ir komunikacijos teorijas;Žmogaus ir kompiuterio sąveikos teorijas; Kodavimo teorijas; intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos sistemą; informacijos sistemų inžinerijos principus; informacijos sistemų projektavimo modelius, kokybės ir saugumo užtikrinimo priemones ir metodus.
- bendrosios kompetencijos:
Profesinėje, mokslo tiriamojoje veikloje vadovautis humanizmo ir demokratijos vertybėmis, bendražmogiškomis ir profesinės etikos normomis; dirbti savarankiškai ir bendradarbiaujant, grupėje, komandoje; Savarankiškai susirasti, kritiškai vertinti, analizuoti, konceptualizuoti ir praktiškai naudoti naujausią dalykinę informaciją, naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis; atnaujinti įgytas kompetencijas bei siekti naujų, nuolatos gilinti, plėsti individualizuoti ir diferencijuoti dalykinę kompetenciją.
Informacijos sistemų vadybos magistro studijų programą vykdoma universitetiniame lygmenyje (Vilniaus universitetas).
Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį.
Parengti specialistai galės dirbti įvairiose organizacijose informacijos sistemų vadybininkais, administratoriais. Jie atliks organizacijų informacijos ir žinių valdymo, informacijos procesų sisteminę analizę, analizuos ir vertins organizacijos informacijos sistemas, nustatys reikalavimus naujai informacijos sistemai įgyti arba esamai patobulinti, organizuos informacijos sistemos planavimą ir projektavimą, diegimą ir aptarnavimą, prognozuos, nustatys ir įvertins informacijos sistemos darbo problemas, atsakys už informacijos sistemos veiksmingą veikimą, duomenų saugumą ir vientisumą. Absolventai gali tęsti mokslinę karjerą studijuojant doktorantūroje.


Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju