Mokymo programos
Darnaus vystymosi komunikacija
Valstybinis kodas: 621P90004
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Darnaus vystymosi komunikacijos magistrantūros studijų programa skirta rengti komunikacijos ir informacijos specialistus, išmanančius visuomenės darnųjį vystymąsi, turinčius specialiųjų komunikacijos ir informacijos srities žinių, įgijusius integralius darnaus vystymosi komunikacijos planavimo, taikymo ir sklaidos įgūdžius.

Studijų programos tikslas - ugdyti komunikacijos ir informacijos specialistų į darnų vystymąsi orientuotos kaitos (individualiame ir organizacijos lygmenyse) poreikio supratimą, magistrantams įgyjant žinių ir gebėjimų, būtinų priimti darnaus vystymosi plėtrai palankius sprendimus, ir atitinkamai veikti komunikacinę veiklą vykdančias organizacijas, gebėti atpažinti ir palaikyti į darnų vystymąsi orientuotus ne tik komunikacijos ir informacijos, bet ir kitoms sritims atstovaujančių individų sprendimus ir veiklą.

Pagrindiniai studijų dalykai / moduliai.
5 pagrindiniai darnaus vystymosi krypties dalykai (20 kreditų): Darnaus vystymosi paradigma ir politika, Darnaus vystymosi tyrimų metodologija ir metodai, Socialinės plėtros tendencijos darnaus vystymosi kontekste, Ekonomikos plėtros tendencijos darnaus vystymosi kontekste, Aplinkos apsaugos tendencijos darnaus vystymosi kontekste.

Komunikacijos ir informacijos krypties dalykai (28 kreditai): Darnos pažangos sklaida ir pažangos atskaitomybės komunikacija , Komunikacijos teorijos taikymas darnos komunikacijai , Teisinis darnos informacinių, komunikacijos santykių reguliavimas , Žinių vadybos taikymas darniajam vystymuisi .

Studijų metu yra atliekami du mokslo tiriamieji darbai (pirmajame semestre apie darnųjį vystymąsi, o antrajame - apie darnaus vystymosi komunikacijos ypatumus) bei rengiamas magistro baigiamasis darbas

Studijuodami Darnaus vystymosi komunikacijos magistrantūros studijų programoje studentai gali vykti stažuotis į užsienio universitetus pagal ERASMUS / LLP programą. Baigę studijas magistrai gali tęsti studijas komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros studijose.

Į darnaus vystymosi komunikacijos magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pagrindines universitetines studijas. Darnaus vystymosi komunikacijos magistro studijų programa skirta Lietuvos ir užsienio studentams; Lietuvos valstybės viešojo administravimo tarnautojams, masinių komunikacijų darbuotojams ir verslo profesionalams, norintiems įgyti darnaus vystymosi komunikacijos žinių. Priėmimas į Darnaus vystymosi komunikacijos magistrantūros studijų programą organizuojamas pagal Vilniaus universiteto priėmimo taisykles. Baigus studijas suteikiamas komunikacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Darnaus vystymosi komunikacijos kvalifikacija reikalinga norint dirbti komunikacijos ir informacijos specialistais atsakingais už informacijos poreikių ir paslaugų teikimą, komunikacijos planavimą, taikymą, sklaidą darnaus vystymosi kontekste.

Asmuo, įgijęs darnaus vystymosi komunikacijos specialisto kvalifikaciją, turi gebėti :
- sistemiškai ir kritiškai analizuoti informacinės visuomenės koncepcijas, teorijas ir jos darinius, įvertinant poveikį darniajam vystymuisi;
- kurti ir veikti masinės komunikacijos tinkluose, suprantant juos kaip darnaus vystymosi sprendimų aplinką;
- taikyti veiklos tobulinimo tyrimo strategiją viešosios komunikacijos ir savo veiklos tyrimui įvairiais lygiais bei rengti organizacijos, grupės ir savo veiklos tobulinimo siejant su darniu vystymusi modelius (planus), juos grindžiant darnaus vystymosi idėjomis ir šiuolaikinėmis organizacijų vystymosi teorijomis;
- sistemiškai ir kritiškai analizuoti darnaus vystymosi komunikaciją kaip inovaciją, ją diegti bei daryti įtaką visuomenės informavimo politikai;
- suprasti viešosios komunikacijos organizaciją kaip lanksčią, nuolat žinias atnaujinančią sistemą, veikiamą ekonominės, fizinės ir socialinės aplinkos, suvokiančią darnaus vystymosi svarbą institucijos vystymuisi;
- Rengti organizacijos viešosios komunikacijos strategijas, remiantis darnaus vystymosi plėtra ir orientuojantis į informacinės visuomenės poreikius;
- Kurti ir įgyvendinti darnaus vystymosi integruotas komunikacijos programas; kritiškai ir kūrybiškai vertinti darnaus vystymosi komunikacijos specifiką; įžvelgti naujus darnaus vystymosi informacinius poreikius ir paklausą.

Darnaus vystymosi komunikacijos kompetencijos teikiamos universitetuose, teikiančiuose atitinkamas studijų programas.

Darnaus vystymosi komunikacijos specialisto kvalifikacijai įgyti būtinas bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Įgiję darnaus vystymosi komunikacijos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse įstaigose, viešojo sektoriaus institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, įvairiuose Lietuvos bei tarptautiniuose fonduose ir agentūrose, mokslo institucijose, įvairiose asociacijose, verslo įmonėse, tarp kurių ryšių su visuomene, konsultavimo, projektų valdymo agentūros, komunikacijos ir informacijos specialistais atsakingais už informacijos poreikių ir paslaugų teikimą, komunikacijos planavimą, taikymą, sklaidą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju