Mokymo programos
Andragogika
Valstybinis kodas: 621X30001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos turinys:
Studijų programos tikslas - ugdyti studijų dalyvių kompetencijas, realizuojant daugiafunkcinę andragogo veiklą, įvaldant suaugusiųjų švietimui skirtus išteklius, atsižvelgiant į rinkodaros reikalavimus, kuriant palankią fizinę, intelektinę, socialinę ir psichologinę mokymosi aplinką nuolatinės kaitos kontekste.
Stojantieji turi turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų srities edukologijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Asmenys priimami be stojamojo egzamino.
Konkursinį balą stojantiems į šią magistrantūros programą sudaro pagrindinių studijų baigimo diplomo priedėlio (priedo) ir baigiamojo darbo įvertinimo vidurkis.
Edukologijos bakalaurą turintiems asmenims plečiamojo lygio dalykai yra tokie: Rinkodara, Žmonių išteklių vadyba, Žinių vadyba, Besimokančios organizacijos vadyba, o gilinamojo lygio - Edukologijos tyrimų metodologija, Ugdomasis vadovavimas, Karjeros savivalda, Andragoginės veiklos technologijos, Veiklos projektų vadyba, Mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas.
Studentai rengia baigiamąjį magistro darbą.
Tolesnių studijų galimybės:
galės tęsti studijas doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigę programą, absolventai galės:
" įsidarbinti gamybinių ir paslaugas teikiančių organizacijų personalo tarnybose (kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo srityse);
" įsidarbinti valstybės valdymo institucijose (valstybės tarnautojų mokymosi, siekiant naujų gebėjimų, srityje);
" įsidarbinti nevyriausybinėse organizacijose;
" įsidarbinti valstybinėse ir privačiose suaugusiųjų švietimo ir konsultavimo institucijose;
" tęsti studijas doktorantūroje.
Įgyjamos kompetencijos:
1) suaugusiųjų švietimui skirtų išteklių valdymo srityje:
žinos: finansų vadybos, personalo vadybos, suaugusiųjų švietimo kokybės vadybos naujausias teorijas ir koncepcijas, principus, metodus; išmanys suaugusiųjų švietimo įstatyminę bazę, karjeros projektavimo metodologiją;
gebės: vadovauti, planuoti ir administruoti suaugusiųjų švietimui skirtus finansinius, materialiuosius ir žmonių išteklius, užtikrinti andragoginės ir vadybinės veiklos kokybę, projektuoti darbuotojų karjerą, atsižvelgiant į individualius bei organizacijos tikslus;
2) suaugusiųjų švietimo rinkodaros srityje:
žinos: rinkodaros raidos etapus ir pagrindines rinkodaros koncepcijas; suaugusiųjų švietimo paslaugų bei darbo rinkos kaitos tendencijas, rinkodaros sistemas bei jos pagrindinius elementus, vidaus bei išorės komunikacijos principus ir funkcijas;
gebės: įvertinti rinkodaros aplinką; taikyti rinkos tyrimo ir įvertinimo metodus; savarankiškai formuluoti rinkodaros problemas; siūlyti jų sprendimui alternatyvius variantus;
3) andragoginės veiklos technologijų ir mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, vertinimo bei pripažinimo srityje:
žinos: andragoginės veiklos technologijų struktūrą, šaltinius, pagrindines koncepcijas, pagrindinius andragoginės veiklos parametrus, mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo metodus ir mechanizmą;
gebės: atlikti suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymosi aplinkos, kompetencijų, asmeninių savybių analizę; kurti TPM kurso koncepciją; modeliuoti, planuoti ir realizuoti organizacijos TPM, vertinti andragoginę sąveiką, veiklą ir mokymosi pasiekimus, įgytus įvairiose aplinkose, valdyti turimas fizines, intelektines, socialines ir psichologines žinias.
4) tinkamos suaugusiųjų švietimui mokymosi aplinkos kūrimo srityje:
žinos: palankios suaugusiųjų švietimui mokymosi aplinkos kūrimo veiksnius, bendravimo/ bendradarbiavimo lygmenis, jo įtaką mokymuisi, paramos, pagalbos mechanizmą ir kt.
gebės: sukurti partnerystės, paramos ir pagalbos ryšius mokymosi bendruomenėje, atvirą aplinką, skirtą mokymosi pasiekimų vertinimui bei pripažinimui, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiuose lygmenyse.
Kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose.
Stojantieji turi turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų srities edukologijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos kvalifikacijos pripažinimo galimybių nėra.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju