Mokymo programos
Verslo ekonomika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653L17002
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Kaune. Pagal Ekonomikos studijų programą rengiami ekonomistai mokomi analizuoti, modeliuoti, planuoti bei prognozuoti įmonės ūkinę veiklą, įvertinti rinkoje vykstančius pokyčius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji ekonomistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: bendravimo psichologiją, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: mikroekonomiką ir makroekonomiką, buhalterinę apskaitą, finansus, ekonometriką, teisę, verslo informacines sistemas; specialiuosius (profesinius) dalykus: įmonės ekonomiką, investicijų ekonomiką, įmonės veiklos analizę. Pagal studijuojamą šaką pasirenkama:
- Banko paslaugų ekonomika (banko rizikų valdymas, finansinių investicijų valdymas, banko paslaugos ir jų valdymas);
- Prekybos verslo ekonomika (prekybos įmonės materialinių išteklių valdymas, pardavimų valdymas, prekybos įmonės ekonomika).
Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: mokomoji verslo organizavimo praktika, profesinė praktika pagal pasirinktą šaką ir baigiamoji praktika verslo įmonėje. Praktikų trukmė - 20 savaičių. Jų metu susipažįstama su organizacijos veiklos specifika, statistinėmis, finansinėmis ataskaitomis ir jų parengimo tvarka, planų sistema, taikomais kontrolės metodais, įtvirtinami ir tobulinami įmonės ar jos padalinio finansinės, investicinės veiklos analizės bei vertinimo gebėjimai, planavimo ir prognozavimo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.
Baigus ekonomikos studijų programą suteikiama ekonomisto kvalifikacija ir profesinio bakalauro laipsnis. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo ekonomikos studijų krypties programas.
Ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti ekonomistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomisto kvalifikacija reikalinga einant ekonomisto pareigas.
Asmuo, įgijęs ekonomisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ekonominę ir finansinę informaciją, įvertinti ūkio vieneto ar jo padalinio ūkinę, finansinę, investicinę veiklą, finansavimo šaltinius, veiklos efektyvumą, verslo riziką, planuoti, modeliuoti ir prognozuoti įmonės ekonominę veiklą, kontroliuoti turimų materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimą;
- išmanyti klasikines bei naujausias ekonomikos ir finansų sąvokas bei teorijas, Lietuvos ir tarptautinės rinkos funkcionavimo prielaidas, ekonominių reiškinių tyrimo ir ekonominės bei finansinės analizės metodus, įvairių formų įmonių organizavimo ir ekonominės veiklos ypatumus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kūrybingai, organizuoti ir kontroliuoti savo ir komandos narių darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
- Ekonomisto kvalifikaciją galima įgyti kolegijose ir universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
- Norintiems siekti ekonomisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
- Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai nėra pripažįstami.
- Įgijęs ekonomisto kvalifikaciją asmuo gali dirbti ekonomistu teisinių formų įmonėse, organizacijose, finansų institucijose bei jų padaliniuose, turi pakankamai žinių, kad galėtų pradėti nuosavą verslą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju