Mokymo programos
Energetikos fizika
Valstybinis kodas: 612F30008
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti fizikos specialistus, išmanančius fizikos dėsnius, teorijas ir gebančius turimas žinias pritaikyti praktinėje veikloje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji fizikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus (etiką, psichologiją, istoriją, ekonomiką, logiką) ir specialybinius dalykus (aukštąją matematiką, mechaniką, statistiką, termodinamiką, optiką, kvantinę mechaniką, kompiuterinę fiziką, aplinkos fiziką). Kiekvieną dalyką sudaro teorinė dalis ir laboratoriniai darbai.
Praktinės studijos vyksta laboratorinių darbų metu, kada studentai įgauna praktinius įgūdžius dirbti su elektronine įranga, atlieka mechanikos, elektros, molekulinės kinetikos, optikos ir termodinamikos eksperimentus.
Studijos baigiamos baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro laipsnis.
Baigus fizikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių ir biomedicininių mokslų sričių magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fiziko kvalifikacija reikalinga, norint dirbti įmonėse, naudojančiose fizikos aukštąsias technologijas, moksliniuose centruose ir laboratorijose.
Asmuo, įgijęs fiziko kvalifikaciją, turi:
- gebėti aiškinti procesus ir reiškinius, vykstančius negyvoje gamtoje, diegti mokslo inovacijas gamyboje, pasirinkti tyrimo objektą, rinkti ir ruošti tyrimo medžiagą laboratorijoje bei gamybos sąlygomis, planuoti eksperimentų eigą, atlikti tyrimą, klasifikuoti, apdoroti gautus rezultatus, daryti išvadas, įsisavinti ir taikyti standartinius tyrimo metodus, dirbti pagal geros laboratorinės praktikos principus, pagal surinktus duomenis įvertinti pagrindinius dėsningumus ir vykstančius procesus stebimoje sistemoje;
- žinoti matematikos, mechanikos, termodinamikos, statistikos ir kvantinės mechanikos pagrindus, eksperimentinių tyrimų principus, jų taikymo problemų sprendimo procese būdus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Fiziko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos studijų programą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fiziku nėra pripažįstami.
Įgiję fiziko kvalifikaciją asmenys gali dirbti fizikinio, kompiuterių, ryšių, technologinio ir komercinio profilio įmonėse, su fizikos taikymais susijusiuose gamybiniuose padaliniuose, mokslinėse, žinybinėse laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju