Mokymo programos
Elektros energetikos technologijos
Valstybinis kodas: 612H63001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius elektrotechnikos, elektromechanikos, elektronikos, termodinamikos, automatinio valdymo ir elektros pavarų, elektrinių, elektros tinklų, sistemų ir aukštosios įtampos žinių, gebančius projektuoti elektros tinklus ir elektrines, valdyti ir eksploatuoti elektros sistemas ir analizuoti vykstančius procesus, išmanančius modeliavimo ir imitavimo metodus, mokančius dirbti su elektros įrenginiais ir jų valdymo įranga.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektros energijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas, studijų krypties dalykus: informacinių technologijų pagrindus, matematiką, fiziką, chemiją, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, inžinerines medžiagas, ergonomiką, elektrotechnines medžiagas ir matavimus, taikomąją elektroniką, elektromechaniką, automatinio valdymo teoriją, elektros tinklus ir sistemas, skaitmeninį valdymą energetikoje; ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Elektros sistemų ir jų valdymo (elektros sistemų stabilumą, relinę apsaugą ir automatiką).
2. Elektros tiekimo sistemų (elektros tiekimo sistemų valdymą, paskirstytos generacijos sistemų relinę apsaugą ir automatiką).
3. Relinės apsaugos ir automatikos sistemų (elektros sistemų dinamiką, elektros energetikos sistemų apsaugos ir valdymo technologijas).
Iš viso studijuojami 40 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, gamybos struktūra, išleidžiama produkcija, įsisavinami pagrindiniai gamybos procesai, specializuota įranga, naujausių technologijų taikymu įmonės gamybos procese, informacinių technologijų panaudojimu įmonės gamybos procese. Taip pat susipažįstama su teisiniais, žmogaus saugos, ergonominiais, estetiniais ir kitais specifiniais reikalavimais bei jų įgyvendinimu, kaupiami ir analizuojami duomenys, reikalingi bakalauro baigiamajam darbui parengti, parengiama ataskaita, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros energijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Elektros energetikos technologijų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Elektros energetikos technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti elektros energijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros energijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti visų tipų elektrinėse, elektros tinkluose, pramonės įmonių ir firmų elektros ūkiuose, elektros energetikos infrastruktūros institucijose, mokslinių tyrimų įstaigose, elektros energetikos konsultacinėse ir kitose techninių ir elektros tiekimo paslaugų organizacijose, dalyvauti elektros rinkos ir biržų veikloje.
Asmuo, įgijęs elektros energijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
  • gebės planuoti ir vykdyti elektros įrenginių priežiūrą; analizuoti ir fiksuoti elektros įrenginių būklės charakteristikas ir teikti ataskaitas energetikos veiklą koordinuojančiam technikos vadovui; koreguoti veiklą, atsižvelgdamas į elektros įrenginių būklės analizės rezultatus;
  • gebės valdyti ir pritaikyti elektros įrenginių būklės įvertinimo technologijas; ieškoti, kaupti ir analizuoti elektros įrenginių priežiūrai, kontrolei ir projektavimui reikalingą informaciją; atlikti užduotis įvertinant ekologines, socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti elektros įrenginių priežiūros organizavimo būdus ir metodus elektros energetikos srityje, įvertinant naujų elektros įrenginių ir įrangos technines ekonomines charakteristikas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

  • pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti elektros energetikos teorines ir praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti elektros energetikos įrenginių priežiūros žinias, pagrįstas elektros energetikos fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti teorines žinias, būtinas naujų energetikos įrenginių priežiūros technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias elektros energetikos srities arba fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti elektros energetikos srities žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

  • bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

  • Elektros energijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties elektros energijos šakos programas.
    Norintiems siekti elektros energijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
    Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektros energijos srityje nėra pripažįstami.
    Įgiję elektros energijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti visų tipų elektrinėse, elektros tinkluose, pramonės įmonių ir firmų elektros ūkiuose, elektros energetikos infrastruktūros institucijose, mokslinių tyrimų įstaigose, elektros energetikos konsultacinėse ir kitose techninių ir elektros tiekimo paslaugų organizacijose, dalyvauti elektros rinkos ir biržų veikloje.
    Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
    Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
    Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
    Komentarai

    Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

    Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju