Mokymo programos
Kompiuterinė lingvistika
Valstybinis kodas: 612Q10002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius žiniasklaidos technologijų, leidinių dizaino, reklamos skaitmeninių technologijų, elektroninio verslo žinių, geba naudoti trimatės kompiuterinės vizualizacijos priemones, planuoti, projektuoti bei valdyti leidybos ir spaudos technologinius procesus, tinkamai parinkti įrangą bei medžiagas, eksploatuoti mechatronines ir medijų leidybos sistemas, įvertinti leidinių kokybę, organizuoti gaminių rinkodarą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lingvistikos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, kultūrą ir visuomenę, kalbas; studijų krypties dalykus: kalbotyrą, hipertekstą, lietuvių kalbos fonetiką, akcentologiją, leksikologiją, leksikografiją, morfologiją ir sintaksę, logiką, taikomąją matematiką, informacinių technologijų pagrindus, tekstynų ir kompiuterinę lingvistiką, lingvistinių duomenų struktūras, kompiuterinį vertimą, kalbos analizę, kalbos signalų apdorojimą ir atpažinimą, ir kitus dalykus.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika mokymo arba mokslo institucijose, gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu susipažįstama su pagrindiniais kalbos technologijų kūrimo principais ir priemonėmis, išmokstama teorines žinias taikyti praktiškai, sukuriamas kalbos technologijų produktas, įtvirtinami ir tobulinami įgyti įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas lingvistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Kompiuterinės lingvistikos studijų programą, studijas galima tęsti lingvistikos ar jai artimos humanitarinių mokslų studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Kompiuterinės lingvistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti lingvistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Yra galimybė studijuoti gretutinės informacinių technologijų studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas lingvistikos ir informacinių technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lingvistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti kalbos analizės ir apdorojimo srityse.
Asmuo, įgijęs lingvistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir taikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją;
 • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti teorines ir praktines žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti veikloje plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Lingvistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lingvistikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti lingvistikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lingvistikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję lingvistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti su informacinėmis kalbos, šnekos, teksto ir hiperteksto technologijomis, kurti žodynus, tekstynus ir kitus kalbos išteklių bankus.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju