Mokymo programos
Vidurinio Ir Meninio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 301021202
Kodas pagal ISCED: 31221
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Menas
Baigimo sertifikatas: Brandos atestatas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Vidurinio ir meninio ugdymo programa skirta ypač gabiems menui mokiniams, turintiems aiškią motyvaciją ir siekiantiems tolesnių pasiekimų mene, įgyti vidurinį išsilavinimą, pasirengti mokymuisi pagal aukštesnio lygio programas ar įgyti profesinę kvalifikaciją, puoselėti jų prigimtinius meninius gebėjimus ir individualybę. Programa orientuota į mokymo profiliavimą, ugdymo turinio diferencijavimą. Programa apima bendrąjį lavinimą bei šias nuo pasirinktos meno krypties priklausomas meninio ugdymo sritis - muziką ir dailę.
Pagal šią programą mokomi 16/17 - 18/19 metų amžiaus mokiniai, jos trukmė - 2 metai.
Programa taikoma individualizuotam ir grupiniam meniniam ugdymui. Joje sudarytos galimybės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, kad programos turinys užtikrintų bendrąją ir meninę brandą. Meninę brandą sudaro bendrųjų meninių gebėjimų ugdymo dalykai ir meninės specializacijos. Atsižvelgiant į meninio ugdymo specifiką, meninės specializacijos (specialybės) kursas išskiriamas į atskirų programų struktūrinį vienetą. Šiame koncentre toliau tęsiamas meninis profiliavimas bei, atsižvelgus į mokinių interesus, poreikius bei gabumus, sudaromos individualios ugdymo programos.
Vidurinio ir meninio ugdymo programos turinį sudaro bendrojo lavinimo ir meninio ugdymo dalykai.
Bendrojo lavinimo turinį sudaro: lietuvių kalba, užsienio kalba ir matematika bei šios bendrojo ugdymo sritys: dorinis ugdymas (religijotyra arba filosofija), socialinis ugdymas (istorija arba geografija), gamtamokslinis ugdymas (biologija arba fizika, arba chemija), informacinis-technologinis ugdymas ir kūno kultūra. Priklausomai nuo pasirinktos meno krypties, meninio ugdymo turinį sudaro šie dalykai - privalomieji meninio ugdymo, pasirinktos profesinės linkmės ir būtinųjų bendrųjų meninių gebėjimų ugdymo dalykai ir meninį ugdymą papildantys bei pasirenkami profesinės linkmės dalykai.
Muzikinio ugdymo dalykai: pagrindinis instrumentas (specialybė - fortepijonas/ styginis/ pučiamasis instrumentas/ choro dainavimas ir dirigavimas/ muzikos teorija), solfedžio, bendras fortepijonas bei šios muzikinį ugdymą papildančių ir pasirenkamų dalykų sritys - sociokultūrinis ugdymas (visuotinė ir lietuvių muzikos istorija, dailės istorija, chorinė literatūra, lektorinė praktika), muzikos teorijos ugdymas (harmonija, muzikos kūrinių analizė, polifonija), partitūrų skaitymas (nežinomo muzikinio teksto arba chorinių partitūrų skaitymas), kamerinis muzikavimas (ansamblis (fortepijoninis/ styginių/ pučiamųjų), akompanimentas, kamerinis ansamblis), orkestrinis muzikavimas (styginių orkestras, simfoninis orkestras), dainavimas (balso lavinimas, choro klasė), dirigavimas (choro ir orkestro dirigavimas, chorvedyba, darbo su choru praktika), saviraiškos ugdymas (kompozicija, improvizacija, instrumentuotė). Šiame koncentre daug dėmesio skiriama muzikavimui ir kūrybai, koncertinei, sceninei bei muzikos kalbos praktikai, įvairios muzikos komponavimui ir atlikimo ypatumų suvokimui, muzikos vertinimui, stilistikai ir interpretavimui, muzikos žinių ir raiškos gebėjimų pritaikymui socialinėje kultūrinėje veikloje.
Dailės ugdymo turinį sudaro šie pagilinto meninio ugdymo dalykai - pasirinkta meninė specializacija (tapyba, grafika, skulptūra, dizainas) ir piešimas bei šios dailės ugdymą papildančių dalykų sritys- sociokultūrinis ugdymas (dailės istorija ir muzika), komponavimo įgūdžių lavinimas (tapybinė kompozicija, grafikos kompozicija, skulptūrinė kompozicija, dizaino kompozicija), vaizduojamoji dailė (akvarelė), taikomoji dailė (keramika), pasirinktos profesinės linkmės specifinių įgūdžių formavimas (projektinė kalba, vitražas, tekstilė, šriftas, knygos menas, maketavimas, fotografija, videomenas, kompiuterinė grafika, dailėtyra). Šiame koncentre skiriamas dėmesys ir mokinių sociokultūrinei veiklai - dalyvavimui parodose, konkursuose, pleneruose - bei netradicinėms dailės šakoms - akcijoms, instaliacijoms, perfomansams. Mokoma naujų dailės technologijų, studijuojami nauji išraiškos būdai ir priemonės. Sudaromos sąlygos mokiniams taikyti įgytas žinias bei įgūdžius praktikoje, organizuoti savo kūrybos principų pristatymą visuomenei.
Bendrojo lavinimo dalykų programų turinys siejamas su meninio ugdymo programų turiniu bei tokiu būdu laiduojama ugdymo turinio integracija, diferenciacija bei optimalus mokymosi krūvis.
Ugdymo proceso vientisumas sudaro prielaidas bendrai bei meninei brandai bei galimybes įvykdyti nustatytus išsilavinimo standartų pasiekimus. Koncertinės, parodinės, konkursinės praktikos metu gali būti sudaromas ir laikinas individualus pamokų tvarkaraštis, suteikiantis didesnes galimybes meninei raiškai.
Tarp atskirų ugdymo dalių yra glaudus ryšys, jas sieja programinis bendrumas bei meninio ugdymo integralumas. Tarpdalykiniai ryšiai, papildydami vieni kitus, leidžia optimizuoti ugdymo turinį ir pasiekti gerų rezultatų.
Individualiems mokinių mokymosi ar meninės saviraiškos poreikiams tenkinti gali būti rengiamos papildomojo ugdymo programos.
Šias programas įgyvendinantiems pedagogams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. Būtinas ne tik bendrasis pedagoginis ir psichologinis pa(si)rengimas, bet ir įgytos meninės bei sociokultūrinės kompetencijos, didelė praktinio darbo patirtis.
Be žmogiškųjų išteklių, užtikrinančių kokybišką dalykų programų turinio įgyvendinimą, būtina tinkama mokyklos, įgyvendinančios vidurinio ir meninio ugdymo programą, materialinė bazė ir infrastruktūra - muzikos instrumentarijaus kokybė ir įvairovė, fonoteka ir biblioteka, aprūpintos šiuolaikine technologine įranga bei specializuotomis kompiuterinėmis programomis, patalpų tinkamas apšvietimas, aprūpinimas garso ir vaizdo įranga, funkcionalus pritaikymas pagal meninio ugdymo krypties specifiką, baleto salių grindų danga, tinkamos sąlygos organizuoti koncertinę bei sceninę praktiką, dailės parodas ir pan.
Vidurinio ir meninio ugdymo programa skirta nacionalinėms menų mokykloms. Programa pradedama vykdyti nuo 2005-2006 mokslo metų.

Anotaciją parengė
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokymo dalies vedėja, Birutė Ambrazevičiūtė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vidurinio ir meninio ugdymo programą įsisavinęs mokinys įgyja bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, meninį ir technologinį raštingumą, meninę ir bendrąją asmenybinę bei pilietinę brandą, tampa atlikėju, kūrėju, galinčiu save atskleisti mene.
Ši programa suteikia klasikinio meno pagrindus ir sudaro galimybes savarankiškai įgyvendinti meninius sumanymus. Gerai įsisavinęs vidurinio ir meninio ugdymo programą mokinys gali rinktis ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių aukštąsias mokyklas.
Baigus programą ir išlaikius brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla Vilnius T. Kosciuškos g. 11
Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija Šiaulių r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju