Mokymo programos
Cheminė technologija ir inžinerija
Valstybinis kodas: 612H81001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius fundamentalių žinių apie cheminius ir hidromechaninius procesus, šilumos ir masės mainus, chemines technologijas ir jų inžinerinius sprendimus, gebančius projektuoti ir valdyti cheminių technologijų inžinerines sistemas, įgijusius laboratorinių tyrimų metodikos, įrangos parinkimo ir tyrimų atlikimo bei duomenų apdorojimo įgūdžių, išmanančius verslo ir vadybos pagrindus, gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti ir dirbti projektavimo, technologijų valdymo bei kitą inžinerinį darbą organinių ir neorganinių medžiagų gamybos įmonėse, įvairiose chemijos laboratorijose
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemijos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: komunikavimo pagrindus, filosofiją, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, teorinę mechaniką, elektrotechnikos pagrindus, medžiagų mokslą, žmogaus saugą, matematiką, chemiją, chemijos inžineriją, procesų modeliavimą ir optimizavimą, teisės pagrindus, vadybos pagrindus, mikro- ir makroekonomiką; bei specialaus lavinimo dalykus: cheminę analizę, fizikocheminę analizę, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Biotechnologijos (molekulinę mikrobiologiją, biotechnologijos įmonių įrengimus).
2. Naftos perdirbimo technologijos (šilumos ir šaldymo techniką, naftos perdirbimo ir organinės sintezės įmonių įrengimus).
3. Neorganinių medžiagų technologijos (neorganinių medžiagų technologijos teoriją ir eksperimentą, fosforo trąšų, azoto trąšų ir rūgščių technologijas).
4. Polimerinių medžiagų cheminės technologijos (polimerų technologiją, dažų, klijų ir cheminių pluoštų technologiją).
5. Silikatų technologijos (silikatų pramonės įrengimus, rišamųjų medžiagų cheminę ir gaminių technologiją).
6. Tekstilės apdailos technologijos (dažų chemiją ir koloristiką, tekstilės technologijos pagrindus ir dizainą, tekstilės paruošimo, odų ir kailių išdirbimo technologijas).
Iš viso studijuojami 46 dalykai.
Studijų metu organizuojama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su pagrindinių gamybų technologijomis, ugdomi praktiniai įgūdžiai, padedantys sėkmingai dirbti pasirinktoje veiklos srityje, gilinamos žinios apie nagrinėjamą technologiją, renkami duomenys bakalauro baigiamojo darbo parengimui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Cheminės technologijos ir inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti chemijos, chemijos inžinerijos studijų krypties ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Cheminės technologijos ir inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti chemijos inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, technologijų valdymo bei kitą inžinerinį darbą organinių ir neorganinių medžiagų gamybos įmonėse, įvairiose chemijos laboratorijose.
Asmuo, įgijęs chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės projektuoti cheminių technologijų svarbiausias inžinerines sistemas, organizuoti jų eksploataciją; parinkti tinkamą laboratorinių tyrimų metodiką ir apdoroti gautus eksperimentinius rezultatus;
 • gebės ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti reikalingą informaciją, naudojant įvairias informacijos paieškos sistemas; apibendrinti savo veiklos rezultatus ir pateikti ataskaitą;
 • gebės standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės taikyti bazines žinias apie chemijos inžineriją, chemijos produktų gamybos technologijas ir įrengimus, svarbiausius instrumentinės analizės metodus, procesų modeliavimą ir optimizavimą, gamyboje naudojamų medžiagų savybes ir taikymo galimybes, darbų saugą, ekonomiką ir vadybą;
 • mokės gilinti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis;
 • mokės organizuoti taikomuosius tyrimus, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo, technologijų valdymo bei tiriamąjį, inžinerinį darbą organinių ir neorganinių medžiagų gamybos įmonėse, įvairiose chemijos laboratorijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju