Mokymo programos
Architektūra
Valstybinis kodas: 612K10001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti architektūros bakalaurus, turinčius humanitarinių mokslų, meno, sociologijos, ekologijos, statybos technologijos, statybos techninių, aplinkosaugos ir aplinkotvarkos žinių, bei pastatų ar urbanistinių kompleksų projektavimo ir teritorijų planavimo įgūdžių, gebančius parengti pastatų, jų grupių, urbanistinių kompleksų architektūrinės dalies projektus, sudaryti teritorijų funkcinio zonavimo ir tvarkymo planus, dirbti projektavimo, planavimo, konsultacinį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektūros bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, kalbas; studijų pagrindų dalykus: architektūrinę kompoziciją, architektūrinę grafiką, piešimą, kompiuterinę braižybą, informacinių technologijų pagrindus, pastatų konstrukcijas, statybinę fiziką, statybinę mechaniką, architektūrinę medžiagotyrą, architektūros ir dailės istoriją; bei specialaus lavinimo dalykus: architektūrinio projektavimo pagrindus, architektūrinį kompiuterinį projektavimą, teritorijų planavimą, kraštovaizdžio architektūrą, statybines konstrukcijas, statybos technologijas ir organizavimo pagrindus, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojamas 51 dalykas.
Studijų metu atliekama architektūrinio apmatavimo ir geodezijos praktika, piešimo praktika ir kultūrologinių tyrimų praktika. Bendra praktikos trukmė 10 savaičių. Jos metu suteikiami praktiniai įgūdžiai dirbti su įvairiais geodeziniais prietaisais, matavimo įranga ir orgtechnika, atliekant sklypų ir juose esančių objektų detaliuosius planus, įskaitant abrisų sudarymą, bendro vaizdo fiksavimą, inventorizavimą, aprašymą, apmatavimo brėžinių sudarymą. Piešimo praktikos metu tobulinami piešimo įgūdžiai, erdvės suvokimas gamtoje, įsisavinama piešimo technika "alla prima". Kultūrologinių tyrimų praktikos metu suteikiama nuodugnių žinių apie kultūrologinių tyrimų metodiką, ugdomi gebėjimai identifikuoti Lietuvos kaimo kraštovaizdyje išlikusį vertingą kultūros paveldą, nustatyti paveldo fizinės būklės ir kultūrinės vertės pokyčius bei supažindinama su nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registracijos dokumentų sudarymu. Praktikos metu praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus pagrindinių studijų programą studijas galima tęsti meno srities architektūros studijų krypties bei technologijos mokslų srities, kraštotvarkos krypties magistrantūros arba specialiųjų profesinių studijų programose.
Architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, planavimo, konsultacinį darbą rengiant architektūros ir urbanistikos projektus bei teritorijų planavimo bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus.
Asmuo, įgijęs architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės rengti įvairios paskirties pastatų, urbanistinių kompleksų bei kraštovaizdžio architektūros projektus, bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planus;
 • gebės žodžiu, raštu, grafine bei virtualia forma perteikti paveldosaugos, architektūrinio projektavimo bei teritorinio planavimo atliktus darbus lietuvių kalba ir bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų;
 • gebės dirbti projektavimo ir planavimo įmonėse bei daugiaprofilinėse aplinkosaugos bei aplinkotvarkos grupėse;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti įgytas žinias, projektavimo ir planavimo įgūdžius kultūros vertybių apskaitos, tvarkymo ir apsaugos darbuose;
 • gebės projektuoti kraštovaizdį, įvairios paskirties pastatus ir urbanistinius kompleksus, planuoti teritorijas;
 • * gebės naudoti pagrindinius įstatymus, reglamentuojančius statybą ir projektavimą, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, rengiant statybos teisinius sprendimus įvairių statinių grupėms;
 • gebės naudotis informacijos paieška ir informacinėmis technologijomis;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros krypties studijų programas.
  Norintiems siekti architektūros bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti architektūros srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo, planavimo, konsultacinį darbą rengiant architektūros ir urbanistikos projektus bei teritorijų planavimo bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju