Mokymo programos
Hidrotechninės statybos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H23002
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Hidrotechnikos inžinerijos studijų programa skirta rengti vandens inžinerijos bakalaurus, turinčius humanitarinio lavinimo ir komunikacijos, fizinių ir inžinerijos mokslų, aplinkos apsaugos, ekonomikos ir vadybos žinių pagrindus, gebančius naudoti informacines technologijas, žinančius ir suprantančius esminius aplinkos inžinerijos principus ir vandens aplinkoje vykstančius procesus, gebančius taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant vandens ūkio problemas, gebančius projektuoti, statyti, prižiūrėti ir valdyti vandens ūkio statinius, įvertinti jų patikimumą ir poveikį aplinkai.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vandens inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: visuomenės ir technikos raidą, filosofiją, studijų pagrindų dalykus: matematiką, hidrauliką, medžiagų atsparumą, specialiojo lavinimo dalykus: inžinerinę hidrologiją ir hidrogeologiją, statybines medžiagas ir pastatų projektavimą, inžinerines konstrukcijas, hidrotechnikos statinius, hidraulines mašinas ir hidroelektrines, drenažą ir drėkinimą, vandentieką ir vandenvalą, vandens ūkio statybos technologiją ir kt. Iš viso studijuojami 49 dalykai.
Studentai atlieka geodezijos pagrindų, inžinerinės hidrologijos ir inžinerinės hidrogeologijos mokomąsias praktikas ir profesinės veiklos praktiką. Mokomųjų praktikų metu studentai įgytas teorines žinias pritaiko atlikdami inžinerinius tyrinėjimus mokomuosiuose objektuose. Profesinės veiklos praktika skirta susipažinti su vandens ūkio įmonių darbo specifika, valdymo, gamybinės bazės struktūra ir darbo organizavimu, įmonės darbo planavimu, objektų statyba, įmonės finansų sistema, įmonėje taikomomis statybos darbų technologijomis, konkursų organizavimu. Praktikų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu arba baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas vandens inžinerijos bakalauro laipsnis.
Baigus Hidrotechnikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vandens inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vandens ūkio statybos inžinerinio profilio darbą.
Asmuo, įgijęs vandens inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti vandens ūkio statinius, vandentiekio, nuotekų, drenažo, paviršinio nuotekų tvarkymo sistemas, palyginti įvairias galimas taikyti rekonstrukcijos technologijas, numatyti vandens ūkio sistemų ar atskirų elementų būklę po rekonstrukcijos, stebėti esamą vandens ūkio statinių ir sistemų būklę, vertinti jos pokyčius, nustatyti problemines vietas bei deformacijas, tirti avarijų vietas, skaityti projektinę dokumentaciją, vertinti galimą vandens ūkio statinių įtaką natūraliems vandens telkinių procesams, rinkti praktinei veiklai būtiną informaciją, ją sisteminti ir tinkamai taikyti teisinius ir norminius dokumentus, praktiškai realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendinius vandens inžinerijos srityje;
- žinoti modernias inžinerines priemones, būtinas saugiai inžinerinei veiklai, statybines medžiagas, jų savybes, pastatų konstrukcijas ir elementus, jiems keliamus reikalavimus, pagrindinius pastatų projektavimo principus, vandens ūkio sistemų nepakankamo veikimo priežasčių nustatymo metodus, pagrindinius teisės aktų statybos srityje reikalavimus, statybos techninių reglamentų reikalavimus;
- mokėti naudotis specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis vandens ūkio statinių ir atskirų jų konstrukcijų skaičiavimui, parengti projektų vykdymo konkursinę dokumentaciją, kritiškai mąstyti, laisvai bendrauti ir atsakingai rinktis vertybes bei dirbti komandoje.
Vandens inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrotechnikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti vandens inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vandens inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję vandens inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vandens ūkio sistemoje: hidrotechnikos statinių projektavimo, statybos, priežiūros ir valdymo institucijose ir firmose, hidrografinio tinklo ir aplinkos apsaugos tarnybose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju