Mokymo programos
Anglų filologija ir kita užsienio kalba
Valstybinis kodas: 612T90003
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos studijų programa skirta rengti kompetentingus, visapusiškai išsilavinusius, atitinkančius žinių visuomenės standartus užsienio kalbų specialistus, kurie įgytas žinias ir gebėjimus pritaikys su užsienio kalbomis susijusiose veiklos srityse.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: kultūros istoriją, informacijos valdymą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: kalbotyros įvadą, anglų ir amerikiečių literatūros istoriją, anglų kalbos leksikologiją, vertimo teoriją ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus: anglų kalbos teksto analizę, kitos užsienio kalbos (ispanų, vokiečių arba prancūzų) leksiką, gramatiką, fonetiką, vertimo pagrindus, šalies civilizaciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta 2 etapais: paskaitos ir filologinė praktika anglų kalba bei filologinė praktika kita užsienio kalba (ispanų, vokiečių arba prancūzų). Anglų kalbos filologinė praktika skirta formuoti praktinius anglų kalbos vartojimo, teksto analizės, vertimo ir redagavimo įgūdžius; kitos užsienio kalbos (ispanų, vokiečių arba prancūzų) filologinė praktika skirta tobulinti praktinius ispanų, vokiečių arba prancūzų kalbų vartojimo įgūdžius, išbandant studijų metu įgytas lingvistines kompetencijas profesinėje veikloje.
Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro laipsnis.
Baigus anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos studijų programą studijas galima tęsti kalbotyros, literatūrologijos, vertimo ir kt. humanitarinių ir socialinių mokslų srities gilinamosiose ir plečiamosiose magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos tyrėjais, vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais), o baigę dalyko didaktikos specialiąsias profesines studijas - anglų ir kitos užsienio kalbos (ispanų, vokiečių arba prancūzų) mokytojais.
Asmuo, įgijęs filologo bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti anglų kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais; kurti įvairių tipų tekstus anglų kalba žodžiu ir raštu; matyti ir formuluoti problemą, numatyti jos sprendimo eigą, ją spręsti pasitelkiant mokslo patirtį ir savarankiškai atliekant filologinius tyrimus; suprasti sakytinio ir rašytinio kitos užsienio kalbos (ispanų, vokiečių arba prancūzų) teksto esminę informaciją, kalbos adresatą ir tikslą; kurti įvairių tipų nesudėtingus tekstus žodžiu ir raštu ispanų, vokiečių arba prancūzų kalbomis.
- žinoti germanų kalbų kilmę, raidą, istorijos periodus; XIX - XX a. visuotinės ir anglų bei amerikiečių literatūros raidos ypatumus; anglų kalbos fonetikos ir fonologijos, gramatikos, sintaksės, leksikologijos bei stiliaus ypatumus, žodynų ir tekstynų sudarymo principus; vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas, gimtosios ir užsienio kalbų (anglų ir ispanų, vokiečių arba prancūzų) struktūrų panašumus ir skirtumus; dalykinių tekstų ypatumus, mokslinio darbo rengimo principus; ispanų, vokiečių arba prancūzų kalbų sistemų pagrindinius bruožus; šalių, kuriose kalbama kita užsienio kalba (ispanų, vokiečių arba prancūzų), kultūrą, tradicijas, politinį ir ekonominį kontekstą.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje veikloje.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos specialistais nėra pripažįstama.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos institucijose ir kitose srityse, kur reikalingas anglų ir kitos užsienio kalbos (ispanų, vokiečių arba prancūzų) mokėjimas bei humanitarinis išsilavinimas, anglų kalbos tyrėjais, vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais, o baigę dalyko didaktikos specialiąsias profesines studijas - anglų ir kitos užsienio kalbos (ispanų, vokiečių arba prancūzų) mokytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju