Mokymo programos
Sociokultūrinė antropologija
Valstybinis kodas: 612U81001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Sociokultūrinės antropologijos studijų programa skirta rengti plataus profilio antropologus (etnologus), išmanančius sociokultūrinės antropologijos bei etnologijos principus, teorijas, metodus, gebančius identifikuoti realias ir potencialias socialines ir kultūrines problemas; atlikti šiuolaikinės visuomenės socialinių ir kultūrinių problemų taikomuosius bei palyginamuosius tyrimus bei jų analizę.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociokultūrinės antropologijos studijų programos absolventai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: kultūros istoriją, specialybės užsienio kalbą, informacijos valdymą, specialybės kalbos kultūrą ir kt., studijų pagrindų dalykus: sociokultūrinės antropologijos teorijas, etninę materialinę kultūrą, etninę dvasinę kultūrą, identitetų teorijas, sociologijos pagrindus, liaudies meną ir kt. specialiuosius (profesinius) dalykus: politinę antropologiją, ekonominę antropologiją, lyčių studijas, šiuolaikines miesto studijas, religijos antropologiją, vizualinę antropologiją, filosofinę antropologiją, kelionių etnografiją ir kt..
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pagal kooperuotų studijų metodą ir lauko tyrimo praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas etnologijos bakalauro laipsnis. Baigus sociokultūrinės antropologijos studijų programą studijas galima tęsti etnologijos studijų krypties gilinamosiose, bei kitose, socialinių, humanitarinių mokslų plečiamosiose magistrantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Etnologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti antropologo/etnologo darbą.
Asmuo, įgijęs etnologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti identifikuoti realias ir potencialias socialines ir kultūrines problemas, atlikti šiuolaikinės visuomenės socialinių ir kultūrinių problemų taikomuosius bei palyginamuosius tyrimus bei jų analizę, dalyvauti socialiniuose ir pilietiniuose projektuose, priimti atsakingus ir teisiškai pagrįstus sprendimus, integruotis į visuomenės grupes, bendruomenes, burti bendruomenes, būti jų vykdomų projektų lyderiais, plėtoti savo socialinės vadybos gebėjimus
- žinoti antropologijos, etnologijos, sociologijos, kultūros studijų teorijas ir metodus.
- mokėti bendrauti poroje, grupėse, diskusijose, debatuose; dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, tinkamai elgtis įvairiose socialinėse situacijose, demonstruojant pagarbą ir toleranciją kito nuomonei.
Etnologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal etnologijos studijų programas.
Norintiems siekti etnologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti antropologais/etnologais nėra pripažįstami.
Įgiję etnologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visų pakopų valstybės viešojo administravimo įstaigose, valstybinės valdžios ir savivaldybių institucijose, miestų ir regionų plėtros planavimo skyriuose, jų tyrimų ir projektinėje veikloje, migracijos, viešosios tvarkos palaikymo ir bausmių atlikimo įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir fonduose, nevyriausybinėse organizacijose, kultūros ir žiniasklaidos institucijose; mokslo, švietimo kultūros bei turizmo įstaigose, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijose bei privačiose firmose
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju