Mokymo programos
Informacinės technologijos
Valstybinis kodas: 612E14001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa informacinės technologijos su gretutinėmis verslo studijomis skirta rengti informacinių technologijų, verslo bakalaurus, kurie įgytų profesinę kompetenciją analizuoti, kurti, tobulinti ir eksploatuoti kompiuterių techninę ir programinę įrangą atsižvelgdami į įmonės siekius, jos valdymo ypatumus, organizacinę elgseną, rinkodaros poreikius, galiojančius teisės aktus bei išmanytų pagrindinius verslo aplinkos tyrimo būdus, turėtų bendravimo, projektų vadybos, darbo komandoje, loginio ir sisteminio mąstymo ir kitų perkeliamųjų įgūdžių, o taip pat turėtų pagrindus toliau tęsti magistratūros studijas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informacinių technologijų, verslo bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalba, filosofijos pagrindai, lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba; inžinerinės krypties studijų dalykus: tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas, inžinerinė grafika, chemija, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, medžiagų mokslo įvadas, analizė ir operacinis skaičiavimas, fizika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, ergonomika, informacinės technologijos, programavimo įvadas, diskrečiosios struktūros, mechanika, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai, kompiuterinė grafika, objektinis programavimas, duomenų struktūros, kompiuterių funkcionavimo pagrindai, kompiuterių elementai ir architektūra, operacinės sistemos, duomenų bazės, kompiuterių tinklai, informacijos apdorojimo sistemos, daugialypių terpių inžinerija, duomenų apsauga, internetinės technologijos, programų sistemų inžinerija, kompiuterių sistemos, gretutinių verslo studijų dalykus: vadyba, mikro ir makro ekonomika, inovacijų vadyba, socialinių tyrimų metodologijos pagrindai, marketingas, verslo teisė, organizacijos elgsena, įmonės finansai, įmonės finansų ir investicijų valdymas, įmonės veiklos analizė, projektų valdymas.
Praktinės studijos vyksta universitete ir firmose, įmonėse ar organizacijose. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama informacinių technologijų studijų bakalauro baigiamuoju darbu ir gretutinių verslo studijų baigiamuoju projektu. Baigusiajam suteikiamas informacinių technologijų, verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti informatikos inžinerijos, informatikos arba vadybos magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informacinių technologijų, verslo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įmonėse informacinių technologijų specialistu ar vadybininku, kur teikiamos kompiuterio techninės ir programinės įrangos kūrimo, tobulinimo ir eksploatavimo paslaugos, kompiuterių tinklų ir jų teikiamų paslaugų diegimas ir administravimas.
Asmuo, įgijęs informacinių technologijų, verslo bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti, kurti ir eksploatuoti kompiuterines sistemas, diegti ir administruoti kompiuterių tinklus, taikant pažangiausias informacines technologijas ir atsižvelgiant į ištirtus įmonės verslo aplinkos veiksnius, įtakojančius verslo sprendimus ir efektyvų įmonės valdymą;
- žinoti kaip: analizuoti ir įvertinti įmonės verslo aplinkos veiksnius, įtakojančius įmonėje taikomos techninės programinės įrangos parinkimą ir diegimą, programinės įrangos kūrimą, tobulinimą ir eksploatavimą; įmonės valdymo, rinkodaros, organizacinės ir vartotojų elgsenos, ekonomikos, vadybos ir teisės principus, lemiančius informacinių technologijų sprendimų priėmimą įmonės veiklos našumui gerinti; dirbti komandoje, kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius, išlaikyti savo profesinę kompetenciją nuolat keliant kvalifikaciją
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti ir vertinti savo ir komandos darbą, pristatyti technines/programines problemas ir jų sprendimo būdus, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Informacinių technologijų, verslo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informacinių technologijų ir gretutinių verslo studijų programą.
Norintiems siekti informacinių technologijų, verslo vadybos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kompiuterinių sistemų bei kompiuterių tinklų diegimo, eksploatavimo ar tobulinamo darbus nėra pripažįstama.
Įgiję informacinių technologijų, verslo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kur kuriamos ar eksploatuojamos kompiuterinės sistemos, diegiami ir administruojami kompiuterių tinklai ir jų paslaugos pritaikant prie konkrečių įmonės verslo poreikių ar pasitelkiamos verslo administravimo kompetencijos inžinerinių sprendimų analizei ir pateikimui.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju