Mokymo programos
Anglų filologija
Valstybinis kodas: 612X13008
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologijos bakalaurus ir anglų kalbos mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose, kalbų centruose, dirbti kolegijose ir universitetuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai, studijų krypties pagrindų dalykai, studijų krypties specialaus lavinimo dalykai.
Tarp bendrųjų lavinimo dalykų studijuojami šie dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, ekonomika, specialybės kalbos kultūra, lotynų kalba. Tarp studijų krypties pagrindų dalykų studijuojama dabartinė anglų kalba, kalbos gramatika ir fonetika, fonologija, gramatika ir jos teorija. Tarp studijų krypties specialaus lavinimo dalykų studijuojami šie dalykai: kalbotyros įvadas, kalbos istorija, šalityra, literatūra, stilistinė teksto interpretacija, leksikologija, gretinamoji kalbotyra, vertimo pagrindai, antroji užsienio kalba (prancūzų arba vokiečių). Į studijų krypties specialaus lavinimo dalykų grupę įeina ir pedagoginės studijos: pedagogika 1 (didaktika ir hodegetika) ir pedagogika 2 (ugdymo sistemos, specialioji pedagogika), psichologija 1 (bendroji ir socialinė psichologija) ir psichologija 2 (raidos ir edukacinė psichologija) bei anglų kalbos didaktika ir ankstyvojo anglų kalbos ugdymo didaktika. Studijuojami laisvai pasirenkami dalykai, kurie sudaro 8 kreditus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose universitete ir pedagoginė praktika. Yra keturios pedagoginės praktikos: stebėjimo praktika (trukmė 4 savaitės, 160 valandų), pedagogo asistento praktika (trukmė 4 savaitės, 160 valandų), dvi dalyko pedagoginės praktikos (jų trukmė po 6 savaites, po 240 valandų; iš viso dalyko pedagoginės praktikos trukmė 12 savaičių, 480 valandų). Visos pedagoginės praktikos trukmė 20 savaičių (800 valandų). Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, anglų kalbos įgūdžių lavinimo ir organizacinio darbo gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju pedagoginių studijų darbu (jam skiriami 2 kreditai) ir anglų kalbos baigiamuoju egzaminu ar bakalauro darbu. Baigusiajam studijų programą suteikiamas filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Anglų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti anglų kalbos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones anglų kalbos, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, anglų kalbos būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti vaikų komunikacines kalbines kompetencijas, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, kritiškai vertinti, analizuoti ugdymo procesą ir besimokančiųjų poreikius, gebėti vertinti mokinių įgytas komunikacines kalbines kompetencijas;
- žinoti įvairius anglų kalbos mokymo(si) principus, kryptis ir metodus, jų taikymo galimybes;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų kalbos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju