Mokymo programos
Vokiečių filologija
Valstybinis kodas: 612X13014
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti filologijos bakalaurus ir vokiečių kalbos mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus moksleiviais bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose, kalbų centruose.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo sąlygas. Stojančiojo vokiečių kalbos gebėjimai turi atitikti bendrojo lavinimo mokyklos bendrąsias programas.
Programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai, studijų krypties pagrindų dalykai, studijų krypties specialaus lavinimo dalykai.
Tarp bendrųjų lavinimo dalykų studijuojami šie dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, ekonomika, specialybės kalbos kultūra, lotynų kalba. Tarp studijų krypties pagrindų dalykų studijuojama dabartinė vokiečių kalba, kalbos gramatika ir fonetika, fonologija, gramatika ir jos teorija. Tarp studijų krypties specialaus lavinimo dalykų studijuojami šie dalykai: kalbotyros įvadas, kalbos istorija, šalityra, literatūra, stilistinė teksto interpretacija, leksikologija, gretinamoji kalbotyra, vertimo pagrindai, antroji užsienio kalba (anglų arba prancūzų). Į studijų krypties specialaus lavinimo dalykų grupę įeina ir pedagoginės studijos: pedagogika 1 (didaktika ir hodegetika) ir pedagogika 2 (ugdymo sistemos, specialioji pedagogika), psichologija 1 (bendroji ir socialinė psichologija) ir psichologija 2 (raidos ir edukacinė psichologija) bei vokiečių kalbos didaktika ir ankstyvojo vokiečių kalbos ugdymo didaktika. Studijuojami laisvai pasirenkami dalykai, kurie sudaro 8 kreditus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose universitete ir pedagoginė praktika. Yra keturios pedagoginės praktikos: stebėjimo praktika (trukmė 4 savaitės, 160 valandų), pedagogo asistento praktika (trukmė 4 savaitės, 160 valandų), dvi dalyko pedagoginės praktikos (jų trukmė po 6 savaites, po 240 valandų; iš viso dalyko pedagoginės praktikos trukmė 12 savaičių, 480 valandų). Visos pedagoginės praktikos trukmė 20 savaičių (800 valandų). Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, anglų kalbos įgūdžių lavinimo ir organizacinio darbo gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju pedagoginių studijų darbu (2 kreditai) ir vokiečių kalbos baigiamuoju egzaminu ar bakalauro darbu. Baigusiajam studijų programą suteikiamas filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti vokiečių filologijos ir kitų humanitarinių bei socialinių mokslų srities magistrantūroje.
Vokiečių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vokiečių kalbos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti vokiečių kalbos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones vokiečių kalbos, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti vokiečių kalbos būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti vaikų komunikacines kalbines kompetencijas, lavinti kūrybinius jų gebėjimus;
- žinoti dabartinę vokiečių kalbą, kalbos gramatiką bei jos teoriją, fonetiką ir fonologiją, įvairius vokiečių kalbos mokymo(si) principus, kryptis ir metodus, jų taikymo galimybes;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vokiečių filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vokiečių kalbos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti vokiečių kalbos mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju