Mokymo programos
Sportinė rekreacija ir turizmas
Valstybinis kodas: 612N87001
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programa skirta rengti rekreacijos ir laisvalaikio specialistus, išmanančius rekreacijos ir turizmo specialisto darbo principus, teorijas, metodus, gebančius dirbti administracinį ir organizacinį darbą, taikyti socialinius ekonominius modelius bei analitinius metodus rekreacijos ir turizmo įmonės ar organizacijos rinkos, šalies, Europos Sąjungos ir globaliniame lygmenyse.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sportinės rekreacijos ir turizmo specialistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofijos įvadą, mokslų filosofiją, kokybės vadybą ir verslą, informacines technologijas, užsienio kalbą, studijų pagrindų dalykus: reklamą ir rėmimą turizme, rekreaciją ir reabilitaciją, rekreacijos ir turizmo marketingą, socialinių ekonominių tyrimų metodologiją, turizmo ekonomiką, turizmo ir rekreacijos industriją, žmogiškuosius išteklius turizme ir rekreacijoje, informacines technologijas, rekreaciją ir socialinę gerontologiją, rekreacijos ir laisvalaikio įvadą, turizmo pagrindus, turizmo ir laisvalaikio teisę, rekreaciją ir sporto pagrindus ir specialiuosius (profesinius) dalykus: turizmo finansus, laisvalaikio organizacijų administravimą, rekreacijos ir laisvalaikio ekonomiką, rekreacijos formos ir metodus, rekreaciją virtualioje erdvėje, turizmą ir mokesčių politiką, turizmo ir rekreacijos motyvaciją, rekreacinių programų projektavimą, turizmo paslaugų teikimo etiką, turizmo paslaugų rinkos prognozavimą, sportinių ir rekreacinių renginių atvirame lauke ir uždarose patalpose organizavimą, ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktika ir mokomoji praktika. Jos metu studentai susipažins su sporto ir turizmo organizacijos veikla, darbo turiniu, plėtros perspektyvomis, valdymo struktūromis, rekreacijos ir turizmo specialisto darbo principais, įgaus įgūdžių planuoti veiklą, organizuoti darbą. Praktinių studijų trukmė - 600 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas rekreacijos ir laisvalaikio bakalauro laipsnis.
Baigus sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programą studijas galima tęsti turizmo ir sporto vadybos ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sportinės rekreacijos ir turizmo specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti sportinės rekreacijos ir turizmo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs sportinės rekreacijos ir turizmo specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir įvertinti pagrindinius mikroekonomikos ir makroekonomikos rodiklius bei sistemas rekreacijoje ir turizme, įvertinti ekonominius sprendimus socialiniu, ekologiniu, etiniu požiūriu, organizuoti bei koordinuoti laisvalaikį ir užimtumą turistinėje grupėje ir bendruomenėje, taikyti informacines technologijas rekreacijos ir turizmo problemoms modeliuoti bei analizuoti, atlikti rekreacijos ir turizmo marketingo tyrimus, juos analizuoti bei interpretuoti rezultatus, įvertinti ir prognozuoti rekreacijos ir turizmo marketingo politiką atsižvelgiant į vartotojų, darbdavių ir valstybės poreikius, sudaryti rekreacijos ir turizmo įmonių bei reabilitaciją vykdančių organizacijų veiklos programas, plėtoti sportinės veiklos organizacinius įgūdžius, priimti darbuotojų motyvavimo ir darbo apmokėjimo sprendimus, taikyti kokybės vadybos principus rekreacijos ir turizmo įmonių bei organizacijų kasdieninėje veikloje, atlikti rekreacijos ir turizmo įmonių bei organizacijų ekonominės veiklos analizę, pasirenkant tinkamiausią valdymo, planavimo ir prognozavimo sistemą
- žinoti mikroekonominės, makroekonominės analizės ir modeliavimo bei ekonominės politikos principus, rekreacijos ir turizmo konceptualiuosius pagrindus, vadybos teoriją ir jos taikymą rekreacijoje ir turizme, turizmo ir rekreacijos institucijų visuotinės kokybės vadybą, socialinę atsakomybę ir etiką rekreacijos ir turizmo versle, tyrimo organizavimo procesą ir metodus rekreacijoje ir turizme, turizmo ir laisvalaikio teisės principus bei turinį, turizmo infrastruktūrą ir jo paslaugų organizavimo principus, turizmo ir rekreacijos marketingo konceptualiuosius pagrindus, turizmo rinkos, vartotojų, konkurentų ir turizmo makroaplinkos analizės metodus
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Sportinės rekreacijos ir turizmo specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programą.
Norintiems siekti sportinės rekreacijos ir turizmo specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sportinės rekreacijos ir turizmo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję sportinės rekreacijos ir turizmo specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti sporto mokyklose, sporto klubuose, bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštesniosiose mokyklose, kolegijose, universitetuose, papildomojo vaikų ugdymo sportinėse įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse rekreacijos ir turizmo organizacijose. Sportinės rekreacijos ir turizmo specialistai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju