Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 612L10001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ekonomikos bakalaurus, darbuotojus, analitiškai mąstančius ekonomikos specialistus, galinčius valdyti šiuolaikinius ekonomikos procesus dinamiškos ir integruotis aplinkos sąlygomis, išugdžiusius ekonominį mąstymą, siekiančius efektyviau paaiškinti ekonominę tikrovę, jos atskirus elementus ir veiksnius, suderinančius teorinį ekonominį pasirengimą, reikalingą suvokti ekonominių reiškinių esmę su praktiniu ekonominių procesų pažinimu, suvokiančius ekonominius procesus kaip visumą, susiejančius ekonominės analizės ir valdymo instrumentus atskiruose lygiuose, pasirengusius profesinei veiklai verslo ir viešojo sektoriaus organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: informatiką, verslo anglų kalbą, logiką, praktinę filosofiją, tarptautinius santykius, tarpkultūrinę komunikaciją, studijų pagrindų dalykus: ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindus, matematinę analizę, statistinę duomenų analizę, mikroekonomiką ir makroekonomiką, ekonominių teorijų istoriją, ekonometriją, specialaus lavinimo dalykus: globaliąją ekonomiką, valdymo apskaitą, valstybės finansus, verslo teisę, investicijų valdymą, tarptautinę prekybą, tarptautinius finansus ir kt.
Praktinės studijos vyksta įmonėje. Praktinių studijų trukmė – 400 val.. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ekonominės veiklos gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ekonomistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti tarptautinio ar šalies, organizacijos ekonomisto, finansų ar ekonominės analizės specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti suvokti ekonominius procesus, susieti ekonominės analizės ir valdymo instrumentus atskiruose lygiuose, gilintis į makro ir mikro lygmens ekonominius procesus, analizuoti ir vertinti ekonominius procesus kompleksiškai analizuoti bei modeliuoti, atlikti Lietuvos ekonominės politikos tyrimus, ruošiant strategijas ir konkrečių veiksmų programas, analizuoti, planuoti finansines investicijas, išmatuoti finansinius veiklos rezultatus, valdyti organizacijos procesus, vertinti organizacijos intelektualinius ir materialinius išteklius, analizuoti organizacijos strategines perspektyvas, išryškinti ir valdyti organizacijos vidines galias bei kompetencijas, taikyti ekonometrinius modelius
- žinoti Lietuvos ir tarptautinės rinkos kūrimo ir funkcionavimo prielaidas ir procesus, matematinių modelių sudarymo ir sprendimo ekonomikoje pagrindus, šiuolaikines ekonomikos mokyklas, įvairių ekonominių grupuočių, regionų ir valstybių ekonominio, socialinio ir politinio gyvenimo dėsningumus, tarptautinių investicinių ir valiutinių santykių problematiką
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, sąžiningai, organizuoti savo darbą, bendradarbiauti su kolegomis
Ekonomikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti ekonomistais verslo ir viešojo administravimo sektoriaus įmonėse: apskaitos (buhalterinių) buhalterinių, finansų analizės ir valdymo srityje, investicijų ir rizikos valdymo, ekonominės analizės ir prognozavimo srityse, konsultuoti šalies ekonomikos klausimais, dirbti vadovaujantį darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vilnius Aušros Vartų g. 7A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju