Mokymo programos
Pagrindinio Ir Meninio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 201021202
Kodas pagal ISCED: 21221
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Menas
Baigimo sertifikatas: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinio ir meninio ugdymo programos paskirtis - suteikti asmeniui sociokultūrinės, pilietinės ir meninės brandos pagrindus, bendrąjį ir meninį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, padėti pagrindą mokymuisi visą gyvenimą ir, atsižvelgus į asmens individualius interesus ir įgytas menines kompetencijas, padėti pasirinkti pasirinktos meno krypties atlikimo interpretaciją. Programa orientuota į ypač gabių menui mokinių, turinčių aiškią motyvaciją, mokymąsi ir apima bendrąjį lavinimą ir tris meninio ugdymo sritis -muziką, dailę ir baletą.
Pagal šią programą ugdomi 10/11 - 16/17 metų amžiaus mokiniai. Programos trukmė - 6 metai.: Ji apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus: ketverių metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą (5-8 kl.) ir dvejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą (9-10 kl.)..
Pirmame koncentre siekiama integruotumo suteikiant visapusiškus žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindus bei mokant meninės raiškos gebėjimus ir žinias pritaikyti socialinėje kultūrinėje veikloje.
Antrajame koncentre orientuojamasi į abstraktaus mąstymo ugdymą, apibendrinamos įgytos žinios ir gebėjimai. Šiame koncentre įgyvendinami meninio profiliavimo pradmenys, kurių paskirtis - leisti mokiniams, atsižvelgus į jų individualius interesus ir įgytas menines kompetencijas, išbandyti įvairių ugdymo sričių dalykus (modulius) bei tikslingai pasirinkti meno krypties (muzikos, dailės, baleto) atlikimo interpretaciją ir tolesnio mokymosi kryptį arba profesiją.
Programą galima taikyti individualizuotam ir grupiniam meniniam ugdymui. Atsižvelgiant į meninio ugdymo specifiką, meninės specializacijos (specialybės) kursas išskiriamas į atskirų programų struktūrinį vienetą. Mokiniams suteikiama galimybė pasirinkti kitų meno krypčių programas ar taikyti specialybės korekciją, atsižvelgus į jų fiziologinius duomenis, motyvaciją bei meninių gebėjimų plėtotę.
Baigę šią programą mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą, jiems išduodamas pagrindinio pažymėjimas.
Ugdymo turinį sudaro bendrojo lavinimo dalykai: dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės): kalbos, matematika, gamtos mokslai, socialiniai mokslai, kūno kultūra. Priklausomai nuo pasirinktos meno krypties, meninio ugdymo turinį sudaro meninio ugdymo, pasirinktos profesinės linkmės ir bendrųjų meninių gebėjimų ugdymo, dalykai ir meninį ugdymą papildantys bei pasirenkami profesinės linkmės dalykai.
Baleto ugdymo dalykai - klasikinis šokis (specialybė), istorinis šokis, klasikinio šokio palikimas ir papildantys bei pasirenkami ugdymo dalykai - bar a terre, gimnastika ir bendras fortepijonas.
Antrajame pagrindinio ugdymo koncentre baleto ugdymas tęsiamas pagal ŠMM 2003m. patvirtintą baleto artisto profesinio mokymo programą (kodas 330021201).
Muzikinio ugdymo dalykai - pagrindinis instrumentas (specialybė) (fortepijonas/ styginis/ pučiamasis instrumentas/ choro dainavimas ir dirigavimas/ muzikos teorija), solfedžio, bendras fortepijonas, muzikos istorija, dailės istorija, elementarioji muzikos teorija, harmonija, bei muzikinį ugdymą papildantys ir pasirenkami dalykai - nežinomo muzikinio teksto skaitymas, balso lavinimas, ansamblis (fortepijoninis/ styginių/ pučiamųjų), akompanimentas, kamerinis ansamblis, styginių instrumentų orkestras ir simfoninis orkestras.
Dailės ugdymo pirmojo pagrindinio ugdymo koncentro dalykai - piešimas bei kompozicija, ir dailės ugdymą papildantys bei pasirenkami dalykai - kompozicija, lipdyba, spalvininkystė, dailės istorija ir etnokultūra. 8 klasėje dėstomas įvadinis kursas, kurio metu supažindinama su tapybos, grafikos ir skulptūros kūrybiniais principais.
Antrojo pagrindinio ugdymo koncentro dailės ugdymo dalykai - piešimas, kompozicija, specialybiniai dalykai (tapyba, grafika, skulptūra, dizainas) ir dailės ugdymą papildantys bei pasirenkami dalykai - plokštuminė/ erdvinė/ tapybinė/ grafikos/ skulptūrinė/ dizaino kompozicija, akvarelė, projektinė kalba. Mokiniai supažindinami su kūrybos proceso principais, dailės technologijomis, įvairiais išraiškos būdais ir priemonėmis.
Bendrojo lavinimo dalykų programų turinys siejamas su meninio ugdymo programų turiniu bei tokiu būdu laiduojama ugdymo turinio integracija, diferenciacija bei optimalus mokymosi krūvis.
Mokiniui suteikiama galimybė pagal poreikius ir pomėgius keisti meninio ugdymo kryptį ir rinktis programas. Itin gabiems menui mokiniams, kurių žinios ar pasirengimas nėra pakankamas, ar dėl vienų ar kitų priežasčių jie negali mokytis bendrojo lavinimo ir meninių dalykų, sudaromos sąlygos pagrindinio ir meninio ugdymo programą įsisavinti distanciniu būdu.
Visas pagrindinio ir meninio ugdymo programos sudedamąsias dalis jungia tarpdalykiniai ryšiai. Jų vidinė sandara yra vienoda, taip sudaromos galimybės rinktis skirtingų meno krypčių programas. Jas sieja programinis bendrumas bei meninio ugdymo integralumas. Tokiu būdu laiduojantis kiekvieno mokinio individualių meninių, kūrybinių ir pažintinių gebėjimų plėtojimą. Individualiems mokinių mokymosi ar meninės saviraiškos poreikiams tenkinti rengiamos papildomojo ugdymo programos, sudaromos pagal meninio ugdymo dalykų programas. Koncertinės, parodinės, konkursinės praktikos metu gali būti sudaromas ir laikinas individualus pamokų tvarkaraštis, suteikiantis didesnes galimybes meninei raiškai.
Mokiniams, dėl vienų ar kitų priežasčių vėliau įstojusiems mokytis, parengiamas individualus ugdymo planas. Jis leidžia sparčiau įsisavinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei suteikia galimybes pagrindinio ir meninio ugdymo programą baigti per trumpesnį laiką. Taip sudaromos sąlygos plėtoti mokinio individualius poreikius, kuriuos nulemia jo talentas bei išskirtiniai meniniai gabumai ar kiti psichologiniai ar socialiniai veiksniai.
Šias programas įgyvendinantiems pedagogams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. Būtinas ne tik bendrasis pedagoginis ir psichologinis pa(si)rengimas, bet ir įgytos meninės bei sociokultūrinės kompetencijos, sukaupta patirtis.
Be žmogiškųjų išteklių, užtikrinančių kokybišką dalykų programų turinio įgyvendinimą, būtina tinkama mokyklos, įgyvendinančios pradinio ir meninio ugdymo programą, materialinė bazė ir infrastruktūra - muzikos instrumentarijaus kokybė ir įvairovė, fonoteka ir biblioteka, aprūpintos šiuolaikine technologine įranga bei specializuotomis kompiuterinėmis programomis, patalpų tinkamas apšvietimas, aprūpinimas garso ir vaizdo įranga, funkcionalus pritaikymas pagal meninio ugdymo krypties specifiką, baleto salių grindų danga, tinkamos sąlygos organizuoti koncertinę bei sceninę praktiką, dailės parodas ir pan.
Pagrindinio ir meninio ugdymo programa skirta nacionalinėms menų mokykloms. Programa pradedama vykdyti 2005-2006 mokslo metais.


Anotaciją parengė:
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokymo dalies vedėja, Birutė Ambrazevičiūtė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, baigęs pagrindinio ir meninio ugdymo programą, įgyja bendrosios asmenybinės, sociokultūrinės, pilietinės ir meninės brandos pagrindus, bendrąjį ir meninį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, meninio atlikimo interpretacijos specializaciją, atsižvelgiant į mokinio interesus, išsiugdo gebėjimą racionaliai panaudoti savo laiką, skirtą meninei kompetencijai įgyti, ir apsispręsti mokytis toliau.
Baigus programą įgyjamas pagrindinis išsilavinimas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla Vilnius T. Kosciuškos g. 11
Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija Šiaulių r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju