Mokymo programos
Anglų ir rusų kalbos
Valstybinis kodas: 612Q10001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gerai kalbančius anglų ir rusų kalbomis, įdiegti jiems tvirtą kalbotyros principų ir metodų supratimą, išmokyti juos kvalifikuotai panaudoti savo žinias, dėstant mintis žodžiu ir raštu įvairiose komunikacinėse situacijose.
Konkurso tvarka priimami asmenys, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Konkursinio balo dedamosios yra: brandos egzaminų pažymių: lietuvių k. - 0,4, užsienio (anglų) k. - 0,2, istorijos - 0,2; antrosios užsienio kalbos metinio pažymio k. - 0,2.
Programą sudaro šie dalykų blokai:
I. KALBOTYROS (kalbotyros įvadas, šiuolaikinių anglų ir rusų kalbų kursų teorinės dalys). Jo tikslas - klasikinių kalbotyros žinių perteikimas.
II. KALBINĖS KOMPETENCIJOS (Šiuolaikinė anglų ir rusų kalba). Jo tikslas - ugdyti ir lavinti praktinius kalbos įgūdžius pagal keturias kalbinės veiklos rūšis: kalbėjimą, rašymą, klausymą, skaitymą. Šie dalykų aspektai sudaro profesinio parengimo pagrindą.
III. VERTIMO (vertimo teorija, vertimo praktikumas). Jo tikslas - supažindinti studentus su vertimo mokslo pagrindais, vertėjo darbo ypatumais.
IV. LITERATŪROS (anglų ir rusų XVIII-XX a. literatūra). Jo tikslas - ugdyti orientaciją anglų ir rusų kalbų literatūros ir kultūros istorijos erdvėje.
V. KULTŪROS (tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai, JAV ir Rusijos kultūrų istorija). Jo tikslas - stiprinti studentų lingvokultūrinę kompetenciją, padėti suvokti ne tik mokamų kalbų, bet ir tomis kalbomis kalbančių žmonių kultūrų ypatumus.
Įvykdę pagrindinę studijų programos dalį, studentai atlieka 12 savaičių vertimo praktiką savarankiškai pasirinktoje arba instituto rekomenduojamoje įmonėje (vertimo biuruose, turizmo agentūrose, kituose verslo įmonėse).
Įvykdę studijų programą, studentai rengia bakalauro baigiamąjį darbą ir rengiasi baigiamiesiems egzaminams. Jei baigiamasis darbas rašomas anglų kalba, tai laikomas rusų kalbos baigiamasis egzaminas ir atvirkščiai. Baigiamasis egzaminas susideda iš dviejų dalių: testo (raštu) ir temos (žodžiu).
Baigusieji šią programą galės tęsti studijas anglų arba rusų kalbotyros magistrantūroje, vertimo magistrantūroje, įgyti mokytojo licenciją.
Studijuojantys šioje programoje galės pasirinkti šių krypčių gretutines studijas ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį:
1. Verslo ir vadybos krypties gretutinės studijos. Bus įgytos ekonomikos teorijos (mikro ir makro ekonomikos, finansų apskaitos, informacinių sistemų, vadybos ir marketingo, personalo vadybos ir tarptautinio verslo) žinios ir suformuoti papildomi vadybos ir verslo administravimo gebėjimai ir įgūdžiai , leidžiantys išplėsti įsidarbinimo galimybes tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.
2. Pedagogikos krypties gretutinės studijos. Bus įgytos ugdymo mokslo pagrindų, pedagoginės ir raidos psichologijos, asmenybės ir socialinės psichologijos, šiuolaikinių ugdymo technologijų žinios bei atlikta 340 val. pedagoginė praktika, bus suformuoti papildomi įgūdžiai ir gebėjimai: analizuoti, tyrinėti bei spręsti aktualias ugdymo(-si) proceso problemas, šiuolaikinius ugdymo metodus ir juos teoriškai pagrįsti, derinti, bei analizuoti ir reflektuoti ugdymo metodų eigą ir rezultatus. Baigus šias gretutines studijas kartu su dvigubu kvalifikaciniu laipsniu suteikiama ir mokytojo kvalifikacija.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lingvistikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir rusų kalbų specialisto darbą.
Absolventai, įgiję lingvistikos bakalauro kvalifikaciją, turi mokėti dvi užsienio kalbas ir gebėti pagrįstai ir patikimai vykdyti profesinę veiklą nuspėjamose ir nenuspėjamose darbinėse situacijose.
Šią studijų programą baigę absolventai turi gebėti: laisvai bendrauti žodžiu ir raštu anglų ir rusų kalbomis; produkuoti, analizuoti ir redaguoti įvairių stilių bei žanrų tekstus; versti skirtingų žanrų tekstus iš /į anglų ir rusų kalbas; atlikti mokslinius tyrimus ir analizuoti gautus duomenis; vertinti anglų ir rusų kalbų kitimo tendencijas, analizuoti įvairių šių kalbų lygmenų (fonetikos, morfologijos, leksikos ir sintaksės) vienetus; interpretuoti anglų ir rusų kalbų literatūrą, kultūrą ir istoriją, ieškoti sąsajų su savos šalies istorija ir kultūra; tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje aplinkoje ir priimti etiškus sprendimus profesinės veiklos sferose; taikyti įgytas teorines ir praktines žinias, kūrybinio ir kritinio mąstymo gebėjimus studijuojamų kalbų ir profesinės veiklos kontekstuose.
Jiems reikalingos šiuolaikinės anglų ir rusų kalbos, lingvistikos, kalbotyros, vertimo teorijos ir pan. žinios.
Absolventai gebės savarankiškai organizuoti darbą, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, priimti sprendimus; plėtos atsakingumo, darbštumo, pareigingumo, tolerantiškumo, savitvardos ir kt. asmenines savybes.
Lingvistikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti lingvistikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų ir rusų kalbos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję lingvistikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertimo biuruose, kelionių agentūrose, valstybinėse ir privataus kapitalo įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju