Mokymo programos
Anglų filologija
Valstybinis kodas: 612Q30002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - suteikti universitetinį humanitarinės pakraipos išsilavinimą bei specialybės žinių ir gebėjimų, apimančių anglų kalbos, literatūros, šalies/kultūros sritis; parengti specialistus, kurie būtų pasirengę gyventi žinių visuomenėje bei nuolat mokytis; parengti specialistus, kurie gebėtų kritiškai mąstyti, analizuoti, sintezuoti ir interpretuoti anglų kalba perteikiamą informaciją ir atlikti kitas užduotis, reikalaujančias anglų kalbos, literatūros bei kultūros išmanymo, taikyti teorines žinias praktikoje, dirbti savarankiškai ir komandoje bei integruotis į Lietuvos bei Europos darbo rinką; parengti specialistus, kurie gebėtų tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje (magistrantūroje) pasirinktoje srityje, dažniausiai vertimo, redagavimo, kalbos mokymo, kalbotyros ir literatūrologijos, dalykinės kalbos ir kt.
Studijų programa skirta asmenims, įgijusiems bent vidurinį išsilavinimą bei mokantiems anglų kalbą B1/B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Konkursinis balas formuojamas iš lietuvių (gimtosios) kalbos, istorijos, užsienio (anglų) kalbos egzaminų įvertinimų bei metinio antrosios užsienio kalbos pažymio.
Studijų programa rekomenduojama asmenims, besidomintiems angliškai kalbančių šalių kalba, literatūra ir kultūra bei norintiems susipažinti su jų struktūra, funkcionavimo bei vystymosi ypatumais, suvokti bendruosius bei specifinius kalbos, literatūros bei kultūros dėsnius, gebantiems ir/ar norintiems kritiškai mąstyti, dirbti su tekstais bei siekiantiems kokybiško universitetinio išsilavinimo.
Būsimieji anglų filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, logiką, gamtamokslinį pasaulio pažinimą, Europos kultūros istoriją ir pan., visiems filologams bendrus dalykus: kalbotyros įvadą, literatūros mokslo įvadą, lotynų kalbą ir pan. bei specialybės dalykus: anglų kalbos morfologiją, šiuolaikinę anglų kalbą, anglų kalbos istoriją, anglų literatūrą ir pan. Specialybės dalykai yra trejopi: vieni skiriami kalbos ir kalbotyros (semantikos, pragmatikos, stilistikos ir pan.) žinioms ir gebėjimams įgyti, antri - literatūros ir literatūrologijos, treti - šalityros (Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados, Airijos ir pan. istorijos ir kultūros) studijoms. Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalbomis.
Vykdoma mokomoji ir profesinė praktika. Pirmoji integruota į dėstomus dalykus (pvz., vertimo pagrindai ir mokomoji praktika) ir vyksta universitete, antroji vyksta įstaigose ir organizacijose. Pastaroji trunka keturias savaites. Profesinės praktikos rūšis yra pasirenkama: vertimas, redagavimas, anglų kalbos mokymas ar mokslinė (tekstynų lingvistikos) praktika.
Kiekvienais studijų metais rašomi semestriniai ir kursiniai darbai pasirinkta tematika. Studijų programa baigiama paskutiniaisiais metais rašomu ir jų pabaigoje viešai ginamu bakalauro darbu. Absolventui suteikiamas anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus anglų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti įvairiose humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti anglų kalbos redaktoriais, vertėjais (iš/į anglų iš/į lietuvių kalbą), administratoriais, mokytojais leidyklose ir redakcijose, vertimų biuruose, valstybės institucijose ir privačiose įmonėse, vidurinėse mokyklose, kitose kultūros, švietimo ar leidybos institucijose.
Anglų filologijos studijų programos absolventai turėtų:
- suprasti, skaityti, rašyti ir kalbėti anglų kalba C1 ir C2 lygmeniu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
- turėti supratimą apie anglų kalbos struktūros ir funkcionavimo ypatumus;
- turėti žinių apie pagrindines lingvistikos, literatūros, kultūros tyrimo metodologijas ir gebėti jas taikyti;
- turėti supratimą apie pagrindines šiuolaikinės lingvistikos ir literatūros kryptis bei jose orientuotis, siekti konstruktyvaus tarpkultūrinio dialogo;
- gebėti atpažinti kultūriniu požiūriu skirtingas situacijas bei jose orientuotis ir atitinkamai reaguoti;
- būti susipažinę su vertimo teorijos ir praktikos pagrindais bei gebėti įgytas žinias taikyti raštu ir žodžiu, versdami įvairaus pobūdžio tekstus bei įvairiose komunikacinėse situacijose;
- būti susipažinę su pagrindinėmis kalbos mokymo ir mokymosi teorijomis ir metodais bei gebėti juos taikyti kalbos mokymo ir mokymosi situacijose;
- gebėti savarankiškai susirasti, kritiškai vertinti, struktūrinti ir praktiškai naudoti dalykinę ir kitokią informaciją;
- gebėti atlikti nesudėtingą lingvistinį ar literatūrologinį mokslinį tyrimą bei jį aprašyti ir pristatyti;
- gebėti kritiškai ir kūrybiškai mąstyti;
- gebėti planuoti laiką, atsakingai organizuoti savo darbą, bendrauti ir bendradarbiauti bei dirbti savarankiškai ir komandoje;
- gebėti nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų.
Norintiems siekti anglų filologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų filologijos specialistu nėra pripažįstami.
Programos absolventai gali dirbti anglų kalbos redaktoriais, vertėjais (iš/į anglų iš/į lietuvių kalbą), administratoriais, mokytojais leidyklose ir redakcijose, vertimų biuruose, valstybės institucijose ir privačiose įmonėse, vidurinėse mokyklose, taip pat kitose kultūros, švietimo ar leidybos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju