Mokymo programos
Vokiečių filologija
Valstybinis kodas: 612R20002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti vokiečių filologijos specialistus, kurie įgytų universitetinį humanitarinį išsilavinimą ir būtų pasirengę integruotis į Lietuvos ir Europos darbo rinką, gyventi ir dirbti žinių visuomenėje bei nuolat mokytis. Siekiama, kad studentai gebėtų kritiškai mąstyti, rinkti, analizuoti, sintezuoti, interpretuoti ir vertinti vokiečių kalba perteikiamą informaciją, analizuoti, referuoti, kurti, redaguoti ir versti raštu ir žodžiu įvairių rūšių ir stilių tekstus iš vokiečių į lietuvių kalbą ir iš lietuvių į vokiečių, taikyti teorines žinias praktikoje bei atlikti kitas užduotis, reikalaujančias vokiečių kalbos, literatūros ir kultūros žinių, taip pat gebėtų dirbti savarankiškai ir komandoje, būtų pasirengę tęsti studijas magistrantūroje.
Būsimieji vokiečių filologijos specialistai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (filosofiją, logiką, Europos kultūros istoriją ir kt.), filologijos pagrindus (kalbotyros įvadą, literatūros mokslo įvadą, lotynų kalbą, Vakarų literatūrą ir kt.), vokiečių literatūrą, vokiškai kalbančių šalių istoriją ir kultūrą, įvairius vokiečių kalbos ir kalbotyros aspektus (fonetiką, morfologiją, sintaksę, stilistiką, leksikologiją), teksto lingvistikos įvadą, sociolingvistikos įvadą, gretinamosios gramatikos įvadą ir kt. Nuo antro kurso galima rinktis vertimo specializaciją. Pasirinkusieji vertimo specializaciją daugiau dėmesio skiria dalykinės (teisės, politikos, verslo) vokiečių kalbos ir vertimo pagrindų studijoms. Studijos vyksta lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Programoje numatytos dvi į dalykus integruotos mokomosios praktikos (vertimo ir vokiečių kalbos mokymo metodikos), kurios atliekamos fakultete, ir 4 savaites trunkanti profesinė praktika įstaigoje ar įmonėje (vertimo ar pedagoginė). Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijos baigiamos bakalauro baigiamojo darbo gynimu. Įvykdžius studijų programą ir apgynus baigiamąjį darbą suteikiamas vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Vokiečių filologijos absolventai gali tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų magistrantūroje.
Studijų programa skirta asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą bei mokantiems vokiečių kalbą B1/B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Konkursinis balas formuojamas iš lietuvių (gimtosios) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos ir istorijos egzaminų įvertinimų bei metinio antrosios užsienio kalbos pažymio.
Studijų programa rekomenduojama asmenims, kurie domisi vokiečių kalba ir kalbotyra, vokiškai kalbančių šalių literatūra ir kultūra bei siekia universitetinio išsilavinimo.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti kultūros, švietimo ar leidybos institucijose: leidyklose ir redakcijose, vertimų biuruose, valstybės institucijose ir privačiose įmonėse, vidurinėse mokyklose ar kt. vertėju (iš/į vokiečių į/iš lietuvių kalbos), vokiečių kalbos redaktoriumi, vokiečių kalbos mokytoju, taip pat dirbti kitokį su tekstų kūrimu, analize, interpretavimu, vertimu ir redagavimu bei vokiečių literatūra susijusį darbą.
Vokiečių filologijos studijų programos absolventai turėtų gebėti:
- svarstyti šiuolaikines kalbos ir literatūros problemas;
- sklandžiai, taisyklingai ir argumentuotai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu;
- taisyklingai vartoti vokiečių kalbą bendraudami raštu ir žodžiu įvairiose situacijose (C1 lygmeniu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);
- analizuoti ir aiškinti vokiečių kalbos sistemą (garsus, žodžių reikšmes ir jų gramatines formas, sakinio sandarą, stilistiką) ir jos raidą;
- gretinti vokiečių ir lietuvių kalbų sistemas;
- suprasti, referuoti, versti raštu ir žodžiu, kurti ir redaguoti įvairių žanrų ir stilių tekstus vokiečių ir lietuvių kalbomis;
- analizuoti, interpretuoti ir vertinti vokiečių kalba sukurtą grožinę ir mokslinę literatūrą;
- analizuoti vokiškai kalbančių šalių kultūrą (tautosaką, mitologiją, tradicijas, politinį ir ekonominį kontekstą) ir lyginti ją su Lietuvos kultūra;
- siekti konstruktyvaus tarpkultūrinio dialogo: atsisakyti kultūrinių stereotipų ir atsiverti kultūriniams kontaktams;
- bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje;
- naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
- savarankiškai susirasti, kritiškai vertinti, struktūrinti ir praktiškai naudoti dalykinę ir kitokią informaciją;
- taikyti mokslines teorijas, atlikti lingvistinį/literatūrologinį tyrimą;
- nuolat mokytis, savarankiškai tobulinti savo žinias ir gebėjimus.
Vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vokiečių filologijos studijų programas. Norintiems siekti vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio stojant reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir mokėti vokiečių kalbą bent B1/B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai nėra pripažįstami.
Įgiję vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vertėjais (į/iš vokiečių iš/į lietuvių kalbą), vokiečių kalbos redaktoriais, administratoriais ar vokiečių kalbos mokytojais įvairiose kultūros, švietimo arba leidybos institucijose: leidyklose ir redakcijose, vertimų biuruose, valstybės institucijose, privačiose įmonėse ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju