Mokymo programos
Kultūros informacija ir komunikacija
Valstybinis kodas: 612P11001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Kultūros informacijos ir komunikacijos bakalauro studijų programos tikslas yra rengti specialistus, galinčius valdyti ir komunikuoti kultūros informaciją, planuoti, diegti, valdyti ir vertinti į vartotoją orientuotas informacijos ir komunikacijos veiklas privataus ir valstybinio sektoriaus kultūros ir kūrybinėse institucijose.

Studijų programos uždaviniai: 
  Suteikti pamatines kultūros industrijų bei komunikacijos ir informacijos mokslų žinias;
 Perteikti esmines profesines informacijos analizės, informacijos vadybos, informacijos paslaugų, informacinių sistemų diegimo ir valdymo, taikomosios komunikacijos žinias ir formuoti gebėjimus jas taikyti praktikoje;
 Ugdyti studentų personalines kompetencijas;
 Suformuoti studentų gebėjimus rinkti ir kritiškai interpretuoti informaciją, leidžiančius: 1) identifikuoti įvairių vartotojų grupių informacijos poreikius, kuriant organizacijos informacinės veiklos planus; 2) priimti sprendimus tobulinant esamas sistemas bei paslaugas ar kuriant naujas; 3) taikant kultūros informacijos komunikavimo naujausius veiklos principus ir metodus;
  Formuoti studentų gebėjimus kokybiškai, aiškiai ir argumentuotai perteikti kultūros informaciją;
  Ugdyti studentų savarankiško mokymosi gebėjimus. 

Stojantys į kultūros informacijos ir komunikacijos bakalaurą turi būti baigę bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą. Kitų specialių reikalavimų nėra.

Pagrindiniai studijų dalykai: 
  Komunikacijos teorija ir informacinis raštingumas
Kultūros istorija ir teorija
Skaitmeninė kultūra ir elektroninės informacijos paslaugos
Medijų filosofija
Informacinės veiklos teorija
Politikos komunikacija
Ryšiai su visuomene ir projektų valdymas
Informacinės ir komunikacinės technologijos
Žinių visuomenės teorijos

Programoje siūlomi keturi pasirenkamieji gilinamųjų dalykų moduliai, kurie suteikia galimybes įgyti vieną iš keturių specializacijų:
1. Informacinės veiklos organizavimas
2. Mokslo komunikacija
3. Kultūros komunikacija
4. Paveldo komunikacija

Praktika:  Pažintinė praktika (1 semestras; 16 val.)
  Profesinė bendroji praktika (4 semestras; 150 val.)
  Profesinė praktika pagal pasirinktą gilinamųjų studijų kryptį-specializacija (7 semestras; 282 val.)

Studijos baigiamos bakalauro darbu.

  Kultūros informacijos ir komunikacijos bakalauro studijas baigę asmenys toliau gali studijuoti visose socialinių mokslų magistrantūros studijų programose, kurios nurodo, jog minimalus laipsnis turi būti Komunikacijos studijų krypčių grupės bakalauras (pvz., Paveldo informacija ir komunikacija, Ryšiai su visuomene, Žurnalistika, Medijų tyrimai, Žinių vadyba ir lyderystė, Informacijos sistemų vadyba ir kt.).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

  Kultūros informacijos ir komunikacijos specialisto kvalifikacija reikalinga norint atlikti informacines ir komunikacines veiklas privataus ir valstybinio sektoriaus kultūros ir kūrybinėse institucijose.

  Funkcinės kompetencijos:
  gebės praktinėje veikloje taikyti teorines žinias, atrenkant, apdorojant, kaupiant, išsaugant ir komunikuojant kultūros informaciją, įskaitant gebėjimą planuoti informacinės veiklas, organizuoti sociologinius vartotojų tyrimus, analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis, analizuoti auditoriją ir grįžtamąjį komunikacinės veiklos ryšį;
gebės vykdyti informacinęs veiklas žinių organizacijoje, įskaitant vadybines, informacinių gebėjimų ugdymo veiklas bei informacines veiklas virtualioje aplinkoje;
gebės analizuoti ir įvertinti įvairių dokumentų informaciją, valdyti duomenų bazes, sisteminti informaciją, kompetentingai naudotis interneto resursais, etiškai ir teisiškai naudoti informaciją, naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis informacijos institucijos ar padalinio veikloje, valdyti organizacijos kompiuterinių tinklų aplinką, organizuoti institucijos rinkinio skaitmeninimo veiklą;

Pažintinės kompetencijos:
  žinos šiuolaikines kultūros, informacijos ir komunikacijos, žinių visuomenės, informacijos paslaugų, medijų, informacinių ir komunikacinių technologijų, informacijos vadybos, viešosios komunikacijos, komunikacijos projektų ir informacijos institucijų vadybos teorijas bei praktinės veiklos pamatinius principus;
žinos pagrindinius informacinę ir komunikacinę veiklas reglamentuojančius įstatymus, informacijos apsaugos, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, duomenų bazių naudojimo teisinius aspektus, atsisiunčiamos iš interneto, pateikiamos prie periodinės spaudos leidinių bei knygų programinės įrangos teisinį statusą, spaudos ir elektroninių leidinių leidybos ir platinimo sistemą, skaitmeninimo galimybes;

Bendrosios kompetencijos:
  gebės vadovauti informacijos ir komunikacijos projektinei veiklai, pradedant projekto planavimu ir baigiant projekto ataskaitos rengimu;
gebės organizuoti privataus ar valstybinio sektoriaus kultūros ir kūrybinės institucijos informacijos ir komunikacijos padalinio veiklą, jos planavimą, resursų valdymą, darbo procesą, ryšius su interesų bendruomenėmis, informacijos paslaugų teikimą, dokumentų tvarkymą, veiklos efektyvumo vertinimą;
  gebės pristatyti įvairaus pobūdžio pranešimus profesionalų ir neprofesionaliai (plačioji visuomenė) auditorijoms;
gebės dirbti kūrybiškai, derinti savarankišką darbą ir darbą komandoje, efektyviai komunikuoti su žiniasklaida, kolegomis ir organizacijos interesantais;
gebės savarankiškai rasti, pasirinkti ir taikyti profesinei veiklai ir personalinių kompetencijų tobulinimui reikalingą literatūrą, interneto šaltinius;
taikydamas įgytus analitinius ir informacinio raštingumo gebėjimus, galės savarankiškai tęsti studijas, siekdamas įgyti besikeičiančioje darbo rinkoje reikalingas kompetencijas.

Kultūros informacijos ir komunikacijos specialisto kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose.

Stojantys į kultūros informacijos ir komunikacijos bakalaurą turi būti baigę bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą.

Pagrindiniai absolventų įsidarbinimo ir karjeros sektoriai pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2): leidybinė veikla, informacinių paslaugų veikla, reklama ir rinkos tyrimas, kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla; sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju